Дискусионен форум на тема „От нас зависи – възможности и начини за развитие и работа с младежи в Община Бургас” се проведе на 13 април по инициатива на Сдружение за демократично образование ФАР. Във форума взеха участие представители на неправителствените организации „Младежки глас“, „Равновесие“, Обществен дарителски фонд, БЧК, Европейския офис на Светослав Малинов, Интеракт, стажанти от отдел „Социални дейности, здравеопазване и спорт“ към Община Бургас и от местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, младежи от ГПНЕ, Бургас.

На форума бяха дискутирани темите за връзката на младите хора с Община Бургас, ефективното партньорство между НПО сектора в града, общинския план за младежта и подобряване на работата на Консултативния съвет по въпросите на младежта към Община Бургас.

Младите хора имаха много забележки към образователната система, учителите и местната младежка политика, като заявиха своето желание да напуснат града и България след завършването на средното си образование.

Беше обсъдена идеята да се обособи ново административно звено „Младежки дейности“, което да подпомага финансово и координационно младежките проекти на НПО и младежките формирования.

Една трета от младите хора заявиха своето желание да с включат в един бъдещ младежки общински консултативен съвет и да бъдат проводник на младежките желания и младежката политика на Община Бургас.