Въпреки предприетите мерки, България е една от страните с най-висока заболеваемост и смъртност от COVID-19 в света. За това допринася липсата на ефективна ваксинационна кампания. Независимо от достатъчните количества и възможности за свободен избор на ваксина, страната отчита бавен процес на имунизация. Това гласят заключенията в доклада на Сметната палата след извършен одит за периода от 1 февруари 2020 г. до 31 януари 2021 г.

Документът беше публикуван на интернет страницата на институцията. Той предоставя обобщена информация не само за предприетите мерки и тяхната реализация, но и за отражението на пандемията върху цялата здравно-осигурителна система и социално-икономическия живот у нас.


Друг важен извод от направения одит е, че в началото на пандемията, в резултат на строгите противоепидемични мерки, е постигнато значително по-ниско равнище на смъртност в България в сравнение със средната за ЕС. През 2021 г. се наблюдава обратната тенденция - средната смъртност в България значително надхвърля тази в ЕС.
От осигурения значителен финансов ресурс за 2020 г. и 2021 г., изразходваните средства за подкрепа на персонала, пряко ангажиран с дейностите по предотвратяване разпространението на коронавирус, значително превишават средствата за лекарствени продукти и ваксини, пише още в доклада на Сметната палата.