Инж. Коралска – Заместник-кмет на Община Бургас покани журналисти да извършат съвместна инспекция на реконструкцията на ул. Одрин от кръстовище „Трапезица“ до бул. „проф. Яким Якимов“ (път III-9008“ I-9 (Бургас) – кв. Долно Езерово“ от км 0+000 до км 2+400) с изграждане на второ пътно платно“, която е с етапно изпълнение. Дейностите по рехабилитация на съществуващото пътно платно и изграждане на второ пътно платно на ул. Одрин се финансират по проект: BG16RFOP001-7.001-0038 „Пилотна инициатива за свързаност в Югоизточния регион – Подобряване на свързаността на второстепенната и третостепенната пътна мрежа в област Бургас с Трансевропейската транспортна мрежа за товари и пътници чрез реконструкция на пътища, в т.ч. строителство, реконструкция, рехабилитация и ремонт (основен и/или текущ) на републикански, горски и общински пътища“, с финансовата подкрепа на ОПРР 201-2020 чрез ЕФРР. Проектът се изпълнява в партньорство между Агенция „Пътна инфраструктура“, Община Бургас и ЮИДП-Сливен.

„Одрин“ една от най-натоварените улици в Бургас. Изпълняват се 2 допълнителни платна, локали, обръщала, паркинг и кръстовища. За обслужване на масовия градски транспорт са предвидени 6 бр. автобусни спирки. По цялата дължина на улицата, от 2те страни, в габарита на тротоара, са предвидени еднопосочни велоалеи.

В рамките на осигуреното финансиране, съгласно Договор BG16RFOP001-7.001-0038-C01 от 06.11.2023 г., бюджетът с който разполага Община Бургас е 33 779 745.40 лв. С тези средства се извършва едновременна реконструкция на общински път BGS1033 в участъка от път I-6 „Бургас-Айтос“ през Българово до АМ Тракия с етапно изпълнение от км 0+000до км до км 4+982 и ремонт на Общински път BGS1030 /от път III-9008 /Бургас-кв. Долно Езерово/ до /ІІІ-6008// - от км 0+000 до км 2+400.

С реализиране на проектните дейности ще се подобри качеството на средата, на транспортните характеристики на уличната мрежа. На първо място се осигурява безопасност на движението и възможност за по-бързо и ефективно придвижване на работещи, градски транспорт и обслужване на бизнеса. Допълнително чрез мерките, предвидени за изпълнение по ул. Одрин ще се намалят запрашаването и шума в силно урбанизираната градска среда.

Крайната цел на участието на Община Бургас в пилотната инициатива за свързаност в Югоизточния регион е подобряване на транспортната свързаност в Югоизточен регион, чрез ремонт и реконструкция на общинска пътна и улична инфраструктура на територията на община Бургас. По този начин ще бъде постигнато благоприятно въздействие върху населението на област Бургас, транзитно преминаващите товарни автомобили, достъпността до TEN-T мрежата на товари и пътници в рамките на региона, както и пряко върху населението на общините Бургас, Айтос, Камено и Средец.

Планирано е всички проектни дейности да завършат в рамките на календарната 2023 г., поради което в горецитираните пътни участъци има голямо струпване на техника. Въведена е временна пътна организация, със забрана за транзитното преминаване на превозни средства. Ограничението не важи за МПС на работещи в района, за колите на масовия градски транспорт и за автомобили със специален режим на движение.