На кратка церемония днес съдия Галина Тодорова подписа акта си за встъпване в длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Апелативен съд – Бургас.

Съдия Тодорова беше избрана на този пост по предложение на председателя на Апелативен съд – Бургас - съдия Пламен Синков и след единодушно гласуване в Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на 26 септември 2023 година.

Съдия Тодорова ще ръководи Наказателното отделение в съда. Другите двама заместник – председатели на Апелативен съд – Бургас са съдия Румяна Манкова и съдия Павел Ханджиев, съответно ръководители на Гражданско и на Търговско отделение.

Съдия Галина Тодорова е завършила висшето си юридическо образование в СУ“Св. Климент Охридски“. Има над 39 години трудов стаж в органите на съдебната власт като съдия. Притежава най-високия ранг в съдебната система – „съдия във ВКС и ВАС“.

„В пряката си работа се ръководи от вътрешното си убеждение и върховенството на закона, спазвайки принципите на справедливост, независимост и безпристрастност. С поведението си съдейства за издигане авторитета на съдебната система, както и на професията на съдията. Както с работата си по делата, така и с цялото си поведение съдия Галина Тодорова винаги е демонстрирала високи професионални и етични качества - се казва в становището на Комисията по професионална етика на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.