Община Бургас да дофинансира дейностите по пилотния проект „Европейска гаранция за детето“, изпълняван в партньорство между нея и УНИЦЕФ България. Предложението е на кмета на Бургас Димитър Николов. То ще бъде разгледано от общинските съветници на предстоящото заседание на местния парламент следващата седмица.

Програмата цели да се подобрят условията и да разшири достъпа и използването на интегрирани услуги при деца с увреждания и от семейства в неравностойно положение.

Проектът включва дейности в девет бургаски детски градини – „Ханс Кристиан Андерсен“, „Ран Босилек“, „Калинка“, „Славейче“, „Раковина“, „Звездица“, „Чайка“, „Звездица Зорница“ и „Райна Княгиня“, свързани с назначаване на психолози, логопеди и ресурсни учители, които осъществяват подкрепа за деца със специални образователни потребности и техните семейства, подобряване на материалната среда и провеждане на обучения на педагогическия и непедагогически персонал.

Общият брой на децата, обхванати от програмата до този момент надхвърля 450.

Прилаганият подход е пилотен за Община Бургас и се основава на концепцията за функционирането на мултидисциплинарни екипи от специалисти на място в детските градини, които имат възможност както за ежедневно взаимодействие с малчуганите, техните родители, така и с педагозите, ангажирани с обучителния процес.

От докладната записка на кмета до общинските съветници става ясно, че проектът, финансиран от Европейската комисия, е с продължителност от 01.01.2021 до 30.06.2022 г., а от началото на 2023 г. има осигурено финансиране чрез делегираните от държавата дейности за функция „Образование“ и дейностите за ресурсно подпомагане на деца със специални образователни потребности.

За да продължи изпълнението на специфичните дейности от специалистите в детските градини - ДГ „Звездица Зорница“, ДГ „Ханс К. Андерсен“, ДГ „Раковина“, ДГ „Чайка“, ДГ „Райна Княгиня“ и ДГ „Звездица“, участващи в проекта, се изисква дофинансиране от бюджета на Община Бургас.

Предложеният брой специалисти и обхвата на финансиране са формирани след извършена оценка на потребностите за всяка градина и броят на деца на обща и допълнителна подкрепа.