Традиционно банките повишиха таксите си, като една част вече са го направили в началото на годината, а други предстои да го направят през юли.

Проверка, направена от businessnovinite.bg, показва, че предимно се покачват услугите, свързани с посещението на офис.

ТОКУДА БАНК

От 27 юли скача таксата за откриване на разплащателни сметки без карта, така вместо 2 лв. тя става 4 лв.

От 50 лв. на 200 лв. става таксата за предварително проучване, разглеждане на документи и становище относно приемане или отказ за обслужване като клиент на чуждестранни физически лица.

Вече ще се заплаща такса от 1 лев за внасяне на пари от каса от титуляр и упълномощено лице по сметка до 3000 лв.

Комисионата за теглене на пари от сметка за суми от 3000 лв. до 30 000 лв. ще бъде от 0,50%, вместо 0,45%. За суми над 30 000 лв. таксата ще бъде 0,60%, а не 55%.

Междубанковият превод през БИСЕРА на хартия от 3,50 лв. вече ще струва 5 лв. За услугата РИНГС на хартия ще се заплаща 20 лв., а не 19 лв., онлайн пък ще същата такса ще струва вече 2 лв.

ФИ БАНК(Първа инвестиционна банка)

Месечната такса за разплащателна сметка в лева или чуждестранна валута се повишава с 0,50 лв. и от 5 юли става 4,50 лв.

От 2,00 лв. на 2,50 лв. се вдига комисионата за безсрочен спестовен влог.

Касовите операции за внасяне на пари в брой до 3000 лв./1500 евро ще поскъпнат от 1,50 лв./0,75 евро на 0,20% или мин. 2 лв. и съответно мин. 1 евро.

Внасянето по сметка в Първа инвестиционна банка на трето лице, когато наредителят е клиент на банката, ще струва 0,50%, мин. 5 лв. и съответно същият процент и мин. 2,50 евро. Старата такса беше 0,45%, мин. 4,50 лв. и съответно същият процент и мин. 2,30 евро.

С 2 лв. и 0,10% скача комисионата, когато наредителят не е клиент на банката. Така новата такса става 0,55% плюс мин. 6 лв. или процентът заедно с 3 евро.

3 лв. повече ще се заплаща и при междубанковите преводи - Mногоредово платежно нареждане и или вносна бележка за плащане от и или към бюджета, когато наредителят има сметка в банката. Така новата такса от 7 лв. ще стане 10 лв. от офис на банката.

Вътрешнобанковите преводи за нареждане по сметка в чуждестранна валута ще поевтинеят както за тези в офис, така и за тези чрез MyFibank. Така комисиона ще стане съответно 5,90 лв. и 1 лв. Досега тези такси бяха 6 лв. или 3 лв.

ДСК

От 8 юни се вдигна таксата за откриване на разплащателна сметка в офис на банката вече ще струва повече. Така вместо 2 лв./1 евро ще се заплаща 4 лв./2 евро за стандартна разплащателна сметка с диференцирано олихвяване. Същата промяна има и за откриване на сметка с дебитна карта Mastercard Space/VISA Space.

С 15 лв./7 евро скача еднократната такса за доверителна (ескроу) сметка при кредитиране на физически лица по сделки за покупка на недвижими имоти. Така новата комисиона ще стане 30 лв./15 евро.

Таксата за безсрочен влог ще струва 6 лв./3 евро, вместо 2 лв./2 евро.

С малко се вдига и таксата за откриване на платежна сметка в офис на банката, т.е. от 1,51 лв. става 1,56 лв. Месечната такса за поддържане и оперативно обслужване на платежна сметка без издадена дебитна карта ще струва 3,36 лв. от 2,96 лв., с издадена дебитна карта комисионата на месец ще бъде 2,44 лв., вместо 2,43 лв.

Въвежда се и дневна такса за внасяне на пари по платежна сметка в офис на банката до 3 200 лв. - 0,86 лв.

РАЙФАЙЗЕН БАНК

Таксата за поддържане на разплащателна сметка от 1 юни скача от 4 лв. на 4,50 лв.

Тегленето в брой от разплащателни, спестовни и специални сметки за суми до 2000 лв. вече ще струва 0,5% или мин. 6 лв. на транзакция. Досега този комисиона беше 5 лв. На транзакция. С 0,1% се вдига и таксата за теглене над 2000 лв., така тя вече ще бъде 0,7%.

По-висок комисиона ще се заплаща и за внасяне по каса от трети лица към клиент на банката. Така вместо 0,3% върху цялата сума или мин. 4 лв. ще се заплаща 0,5% върху цялата сума мин. 4,50 лв.

Такса от 2 лв./1 евро вече ще удържа при внасяне на пари по сметка, обслужваща кредит или по кредитна карта с основание "вноска по кредит и или кредитна карта". Досега за тази услуга не се заплащаше комисионна.

Вътрешнобанковите преводи на хартия, наредени от разплащателни, спестовни или специални сметки вече ще струват 4 лв. вместо 3 лв., а ако са електронно наредени таксата ще е с 0,10 лв. повече или става 0,50 лв.

4,40 лв. става таксата за поддържане на сметка “За заплата”, като досега се заплащаше 3,50 лв. Комисионната за поддържане на сметка “За всеки ден” вместо 4,90 лв. вече струва 5,90 лв.

БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА

Месечната такса от 9 май за разплащателна сметка без карта към нея от 3,20 лв. става 3,50 лв.

С 0,50 лв. се качва комисионата за внасяне на пари за разплащателни, набирателни, специални сметки, спестовен влог, детски влог и депозитни сметки до 3000 лв. Така новата такса става 1 лв.

По-скъпо ще се заплаща и за услугата теглене до 2000 лв. от разплащателни, набирателни, специални сметки, спестовен влог, детски влог и депозитни сметки. Така вместо 3,50 лв. ще се заплаща 4,50 лв.

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА

От 18 май таксата за наредени вътрешнобанкови преводи между сметки на един и същи клиент в банката от офис струва 3 лв./3 евро, вместо 2 лв./1,50 евро.

С 1 лв. повече се заплаща от офис преводът между сметки на различни клиенти в банката и вече се заплаща 3 лв.

ТЕКСИМ БАНК

От 15 април таксата за откриване на банкови сметки се вдига от 1 лв./0,50 евро на 2,5 лв./1,25 евро.

Месечните такси за поддържане на банкови сметки и извлечения на движението по тях също се повишават. Така по разплащателните сметки вече ще се удържат 3,50 лв./1,5 евро, а не 1,20 лв./0,6 евро. Месечно за сметки с дебитна карта ще се заплаща 2,5 лв./1,25 евро, а не както досега 1,20 лв./0,60 евро.

Таксата за сметки, по които в рамките на 12 месеца не са извършвани платежни операции и са поддържани салда в размер под определения от Банката олихвяем минимум вече става 10 лв./5 евро. Досега това време беше 18 месеца, а комисионата - 6 лв./4 евро.

С 0,50 лв./0,30 евро или долар се покачва и таксата за закриване на разплащателна сметка, така тя става - 2,50 лв./1,30 евро или долар.

Внасяне на пари в брой по сметка на каса до 3000 лв./1500 евро вече ще струва 2 лв./1 евро, вместо да е без такса както досега.

Теглене на пари в брой от сметка на каса до 3000 лв./1500 евро досега струваше 1 лв./0,5 евро сега става 3 лв./1,50 евро.

Комисионната за теглене на незаявени суми до 3000 лв./1500 евро досега беше 1 лв./0,50 евро, а сега става 5 лв./3 евро. За сумите от 3000 лв. до 10 000 лв. и съответно над 1500 евро вече ще се заплаща такса от 5 лв. + 0,60% или 3 лв. + 0,60%. Досега за тази услуга се заплащаше само 0,60%. Таксата за суми над 10 000 лв. вече бъде от 5 лв. + 0.80% или 3 евро + 0.80%, като досега тя беше - 0.80% от сумата.

За вътрешнобанковите плащания по банкови сметки между клиенти на "Тексим Банк" АД в офис на банката ще се заплаща 2 лв./1 евро вместо 0,90 лв./0,45 евро.

С 0,10 лв./0,05 евро ще се вдигне таксата чрез системата за интернет или мобилно банкиране, така комисионната ще стане 0,50 лв./0,25 евро.

Таксата за заплащане на битови сметки скача с 0,10 лв. или вместо 0,40 лв.

Комисиона от 0,50 лв. ще се заплаща вече и за вътрешнобанковите плащания на един и същи клиент в офис на банката.

Двойно се повишават междубанковите безкасови плащания в национална валута, инициирани от клиент на "Тексим Банк" АД от офис на банката, така вместо 2 лв. таксата вече ще бъде 4 лв. Същата услуга, но чрез интернет банкиране ще струва 1 лв. вместо 0,90 лв.

Увеличение има и за таксата за иницииране на преводно нареждане за директен дебит в офис на банката или услугата е, когато клиентът оторизира банката да се разплаща от сметката му към дадени институции. Комисионната скача от 1,70 лв. на 4 лв. Същата услуга, но чрез интернет банкиране вече струва 1 лев, а не 0,90 лв.

Някои вече го направиха в хода на годината

ОБЩИНСКА БАНКА

От 10 февруари таксата за поддържане и оперативно обслужване се вдигна на 4 лв./2 евро, вместо досегашната от 2,80 лв./1,4 евро.

Повишение на комисионите има за услугата "Лукс+" при откриване на сметка, внасяне и теглене на пари.

Нова такса от 1 лв./1 евро има и за внасяне на пари в брой от титуляра до 3500 лв./2500 евро. Комисионната за внасяне на над 3500 лв./2500 евро вече ще се таксува 20% от сумата за частта над 3500 лв. или мин. 2 лв., а макс. такса е 250 лв. За валута таксата ще е 0,25% от сумата за частта над 2500 евро или мин. 2 евро или макс. 200 евро.

Тегленето за услугата "Лукс+" на сума до 2000 лв./1000 евро вече струва 0,35% върху цялата сума за лева и евро или мин. 2 лв./2 евро. За тази услуга не се изисква предварителна заявка. Досега за такова теглене се заплащаше 0,20% върху цялата сума или мин. 2 лв./2 евро.

Комисионата за теглене на над 2000 лв./1000 евро струва 0,50% от сумата за частта над 2000 лв./1000 евро, мин. 8 лв./4 евро и макс. 400.00 лева/200 евро. За тази услуга се изисква предварителна заявка.

Таксата за теглене на над 2000 лв./1000 евро от разплащателни сметки без издадена банкова карта към нея е 0,55% от сумата за частта над 2000 лв./1000 евро, мин. 10.00 лв./4 евро, макс. 500.00 лв./200 евро. Услугата е с предварителна заявка, а досега комисионата беше 0,45%/0,40% от сумата за частта над 2000 лв./1000 евро, мин. 10 лв./4 евро, макс. 500 лв./200 евро.

С 0,10% повече ще се заплаща за теглене на сума над 2000 лв./1000 евро. Така новата такса става 0,70% от сумата за частта над 2000 лв./1000 евро, мин. 20 лв./8 евро.

Внасянето на пари в разплащателна сметка с издадена безконтактна дебитна карта Mastercard, Maestro/Cirrus към нея също ще струва по-късно. За суми над 3000 лв. ще се заплаща такса от 0,20% за парите над 3000 лв., като мин. 3 лв. и макс. 250 лв. Досега този комисиона беше 0,15%.

Тегленето на пари в брой без използване на карта ще се качи с 0,05%, така новата такса, която ще се заплаща за суми до 2000 лв. ще е 0,40% върху цялата сума, мин. 4 лв. За тази услуга няма да се изисква предварителна заявка. За теглене на суми над 2000 лв. с предварителна заявка вече ще се заплаща 0,50% от сумата за частта над 2000 лева или мин. 10 лв., макс. 500 лв. Тегленето над 2000 ле. без предварителна заявка ще се таксува с 0,05% повече, така новата комисиона става 0,65% от сумата за частта над 2000 лева, мин. 20 лв.

Таксите за срочните влогове също се променят. С 0,10% се вдига комисиона за теглене на над 2000 лв./1000 евро в брой на падеж, така новата такса ще е 0,30%/0,35% от сумата за частта над 2000 лв./1000 евро или мин. 5 лв./5 евро.

По-висока такса ще се заплаща и за теглене на пари в брой преди падеж. За суми до 2000 лв./1000 евро без предварителна заявка вече ще се заплаща 0.30%/0.40% върху цялата сума или мин. 4 лв./2 евро. При теглене на суми над 2000 лв./1000 евро с предварителна заявка ще се заплаща с 0,10% повече или 0,50%/0,55% върху цялата сума, мин. 10 лв./4 евро и макс. 500 лв./200 евро. Повече ще се таксува и за суми над 2000 лв./1000 евро без предварителна заявка, така вече ще се заплаща 0,60%/0,65% върху цялата сума, мин. 20 лв./8 евро.

УНИКРЕДИТ БАНК

От 5 януари таксата за теглене на пари от каса до 2000 лв./1000 евро досега беше 6 лв./3 евро, но сега към нея се добавя и процент комисионна от 0,50% от теглената сума.

Вътрешнобанковите преводи в лева и евро между две сметки на клиент в офис поскъпват с 1 лв. и така новата такса става 6 лв. Без такса остава същата услуга, но извършена чрез електронно банкиране. Преводите към други сметки в офис на банката ще се таксуват 6 лв. вместо досегашните 5 лв. С 0,10 лв. скача и комисионна за същата услуга, но извършена електронно, така новата такса става 0,60 лв.

Поскъпват и преводите към други сметки по електронен път и от 2 лв. стават 2,30 лв.

Междубанковите преводи в лева и евро към Европейското икономическо пространство на суми до 100 000 лв. или евро вече ще струват 6 лв. от офис, вместо 5 лв. и 1,20 лв. електронно, вместо 1,20 лв. За суми над 100 000 лв. или евро, като и бързи преводи по искане на клиент на суми под 100 000 лв. или евро ще струват 22 лв. от офис, вместо 20 лв. досега.

При услугите за пакетни програми и планове тегленето на пари от банкомат на друга банка в България, вече ще се заплаща такса от 4,94 лв., а не 3,94 лв.

SMS-уведомяването през Инфодирект става 1,75 лв., а не като досега 1 лв.