Индексът на цените на производител в селското стопанство за четвъртото тримесечие на
2022 г. се повишава с 18% спрямо същото тримесечие на 2021 г. в резултат на повишаване на индекса на цените на продукцията от растениевъдството с 14.7% и на продукцията от животновъдството с 36.2%, съобщи НСИ.

Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват ръст с 28.2%, като в растениевъдството се увеличават с 25.9%, а в животновъдството - с 41.3%.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо същото тримесечие на 2021 г. се увеличават цените на всички групи растениевъдни култури, като най-висок ръст отбелязват цените на зърнените култури - с 30.3%. Това се дължи на повишаването на цените на меката пшеница - с 30.5%, и на царевицата - с 28.9%. Техническите култури отбелязват лек ръст от 1.1% в резултат на повишаването на цената на маслодайния слънчоглед - с 0.5%, и на рапицата - с 10.1%.

Спрямо същото тримесечие на 2021 г. цените на живите животни нарастват с 38.0% в резултат на нарастването на цените на свинете - с 50.4%, и на бройлерите - с 30.1%. При продуктите от животновъдството е регистрирано увеличение на цените с 34.3%, което е в резултат на по-високите цени на кравето мляко - с 29.1%, и на кокошите яйца за консумация - с 68.8%.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо 2021 г. по-високи са цените на всички групи култури, като при зърнените култури нарастването е с 47.5% в резултат на ръста на цените на меката пшеница - с 53.8%, а при техническите култури - с 8.8%, в резултат на увеличението на цените на маслодайния слънчоглед - с 8.2%, и на рапицата - с 18.1%. Най-слабо е повишението на цените на пресните зеленчуци - с 6.4%.

В животновъдството през четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо 2021 г. цените на живите животни се увеличават с 37.5% в резултат от повишаването на цените на свинете - с 43.9%, и на птиците - с 35.0%. Цените на продуктите от животновъдството отбелязват ръст от 45.2%, което е в резултат на увеличението на цените на кравето мляко - с 39.5%, и на кокошите яйца за консумация - с 92.1%.

Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за четвъртото тримесечие на 2022 г. е по-висок с 22.8% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 38.1% спрямо 2021 година.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо съответното тримесечие на 2021 г. е отчетено повишение в цените на: посевния и посадъчния материал - с 24.9%, електроенергията и горивата - с 8.9%, минералните торове - с 54.1%, продуктите за растителна защита - с 24.2%, ветеринарномедицинските продукти - с 16.4%, и фуражите - с 30.7%.
През четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо 2021 г. е отчетено повишение в цените на: посевния и посадъчния материал - с 27.1%, електроенергията и горивата - с 20.1%, минералните торове - със 118.2%, продуктите за растителна защита - с 38.6%, ветеринарномедицинските продукти - с 16.7%, и фуражите - с 38.1%.