Нов държавен дълг за 200 млн. лв. пусна Министерство на финансите. В обращение беше пусната нова емисия 6-годишни левови държавни ценни книжа (ДЦК) с падеж 15 май 2030 г. и годишен лихвен купон от 3,25 %. Това е вторият за годината аукцион на ДЦК след възобновяването на емисионната политика на 15 април 2024 г.

На проведения на 13 май 2024 г. аукцион за новата емисия книжа бяха пласирани успешно ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност при средна годишна доходност в размер на 3,35%. Това е много над лихвите по банковите депозити в страната, но от Министерство на финансите не емитира ДЦК, предназначени специално за граждани.

Общият размер на подадените поръчки достигна 445,3 млн. лв., което е 2,23 пъти над предложените на инвеститорите книжа. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 93 базисни точки, което означава, че поисканата от инвеститорите доходност е с 0,93% по-висока от тази по германските облигации. От страна на участниците на аукциона е отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на придобиха банките – 48%, следвани от застрахователните дружества – 21%, пенсионните фондове с 13%, договорни и гаранционни фондове – 5%, инвестиционни посредници – 3% и други инвеститори – 10%.