Апелативен съд - Бургас отмени 5 –годишна ефективна присъда на Ахмед Али от Айтос, собственик и управител на заложна къща в града, и върна делото за ново разглеждане на прокуратурата от стадия на досъдебното производство.

Окръжен съд - Бургас е признал Ахмед Али за виновен в това, че е извършвал банкови сделки –отпускал заеми с лихва от 5 до 25 % на 8 лица, без разрешително. От посочената дейност в периода от 1 март до 30 септември 2009 г. е получил значителни неправомерни доходи в размер на 44 500 лв. Съдът е му е наложил наказание от 5 години затвор при първоначален строг режим и глоба от 5 000 лв, като е отнел в полза на държавата и недвижим имот ½ двор и етаж от двуетажна къща в гр.Айтос с данъчна оценка на идеалните части 11 663.70 лева.

Присъдата е обжалвана от подсъдимия и протестирана от прокурора.

След цялостна проверка на оспорвания съдебен акт въззивният съд констатира, че първоинстанционната присъда е постановена при съществени отстраними нарушения на съдопроизводствените правила, допуснати на досъдебната и в съдебната фаза на процеса.

Съдът намира, че в обстоятелствената част на обвинителния акт, вместо да аргументира всеки елемент на престъплението против кредитната система, прокурорът е повторил приетата от него за установена фактическа обстановка. По същия начин е изготвил и заключителната част на обвинителния акт, като за трети път в него и съвсем излишно, е възпроизвел фактите по делото. Представителят на държавното обвинение не е изложил мотиви, с които да обоснове елементите от обективната и субективната страна на престъплението по чл.252, ал.2 вр. ал.1 от НК. Липсват разсъждения и правна аргументация относно същностните характеристики на посоченото престъпление, наименовано в съдебната практика като „лихварство". Отсъстват и съображенията на прокурора свързани с основния въпрос- защо счита, че сключените от обвиняемия сделки са банкови и имат престъпен характер, съобщават от Апелативен съд-Бургас.

Констатираните и обсъдени недостатъци на обвинителния акт, съдебният състав преценява като съществено процесуално нарушение, защото осезаемо накърнява правото на защита на обвиняемия, като не му позволява да се защитава пълноценно в съдебната фаза на наказателния процес.

По повод на този обвинителен акт, макар и неотговарящ на всички законови условия, първоинстанционният съд е образувал съдебно производство.

Допуснатите нарушения на процесуалните правила в съдебната фаза се изразяват в произнасяне по непредявено обвинение, в неправилно приложение на нормата на чл.281 от НПК и в липсата на надлежни, ясни и без противоречие мотиви към присъдата.

Въззивният състав счита, че установените недостатъци в обвинителния акт и присъдата, като и липсата на надлежни мотиви обуславят отмяната на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане.

Решението не подлежи на касационно обжалване и протестиране.