Кадрова криза на фона на свръхнатовареност и очаквани още близо 100 дела от Специализирания съд в Бургас отчита Окръжния съд в областния център. „Абсолютен застой и абсолютен колапс в системата“-Така обобщи ситуацията председателят на Окръжния съд Росица Темелкова. Проблемът, по думите й, се задълбочава след промените в Закона за съдебната власт и въвеждането на нов ред за процедурите по атестиране и конкурси, който обаче оказва се, че на практика блокира движението по вертикала на съдебната система и пропуква кадровата политика на Висшия съдебен съвет, чието първо по важност и основно задължение в тази сфера е обезпечаването на българските съдилища.

В рамките на този ВСС са обявени над 20 конкурса, като приключили от тях към момента е само един. Всички останали са висящи. „Конкурсите са национални и за да бъдат приключени, трябва да се разгледат атестациите на всички кандидати.. Ние сме свършили нашата работа, но има и съдилища в страната, които и досега не са направили това ,“, поясни Темелкова. И подчерта, че вече е изпратено писмо до Министерството на правосъдието, което да постави основата на бъдеща инициатива за изменение на Закона за съдебната власт в областта на атестирането и конкурсните процедури в посока ускоряване на ускоряване на процедурите и разрешение на проблема.

„Не можем да попълним празните бройки, междувременно се пенсионират и колеги….“, каза Темелкова. И вместо конкурси, в съдилищата се засилва броя на командированите магистрати. Това отключва друг проблем, посочи председателят на Окръжния съд. И уточни: Апелативният съд се опитва да запълни празните бройки с командировани съдии от Окръжния съд, той пък от своя страна се налага да поиска кадри от Районни съд…“. Това, според юристи, пречи на нормалното функциониране на системата.

Пред законодателя стои и още един въпрос- как ще бъдат разпределени делата и по какъв начин ще бъде уреден кадровия статус на съдиите и прокурорите в спецмагистратурите, след решението за закриването им. Според неофициални данни се очаква в Бургас за разглеждане от спецсъда да бъдат изпратени около 1000 дела за организирани престъпни групи и пр.

Съдия Росица Темелкова определи работата на съдиите в Окръжен съд – Бургас като „интензивна, разнородна, натоварена и много добра. Бургаските окръжни магистрати се справиха с нея по възможно най-добрия начин, опитвайки се непрестанно да осъществяват качествено правосъдие и да допринасят за създаване и утвърждаване на така липсващото усещане за справедливост в обществото“.

Какво сочи статистиката:

През изминалата година в съда са разгледани 1519 наказателни дела, 1351 от тях са свършени, което представлява 88,94% от всички разгледани дела. 87,34% от свършените дела (1180 дела), са приключили със съдебен акт по същество. Според Административният ръководител на Окръжен съд – Бургас тези данни показват устойчивост в срочното решаване на наказателните дела, „което ни дава основание да заключим, че работата на съда отговаря на стандартите по чл. 6, т. 1 от ЕКПЧОС за приключване на съдебните производства в разумен срок“, коментира председателят. През 2021 г. в Окръжен съд – Бургас са разгледани и 243 въззивни наказателни производства.

През отчетния период в Окръжен съд - Бургас са образувани общо 24 дела по изпълнение на Европейска заповед за арест, издадени от други държави – членки на ЕС. По 11 от тях съдът е допуснал изпълнение на Европейска заповед за арест, а по 1 е отказал (за сравнение през 2020 г. в съдебната институция са образувани общо 14 дела по изпълнение на Европейска заповед за арест). През 2021 г. в съда има и 4 образувани дела по молби за екстрадиция.

Съдиите от Първо гражданско и търговско отделение на Бургаския окръжен съд са разгледали 1586 през 2021 г., от които свършените са общо 965 дела. „Възможността за срочно приключване на делата е значително подобрена с предприетите дисциплиниращи участниците в процедурите мерки от съдиите. Осигурено е редовно връчване на съобщения и призовки чрез едновременно прилагане на всички предвидени в ГПК способи, което доведе до намаляване на проявите на недобросъвестност на ответниците, до спестяване на разходи на търсещите защита ищци по назначаване на особени представители, както и до практическо преустановяване на възникването на основания за отмяна на влезли в сила решения или на постановени неприсъствени решения, поради нарушение правото на защита на насрещната страна“, отчита като резултати председателят на съда.

2377 са разгледаните въззивни граждански дела от съда. В тримесечен срок са приключили 61% от въззивните граждански дела и 93% от частните граждански дела. „В това отделение и през изминалата 2021 година продължи традицията за общо обсъждане от всички съдии на възникнали проблеми по правоприлагането и на резултатите от инстанционния контрол“, коментира Административният ръководител.

Окръжен съд – Бургас продължава да реализира инициативи и осъществява проактивна медийна и обществена политика, въпреки епидемиологичната обстановка в страната през 2021 г. Гражданите и техните представители по делата имат осигурен достъп до електронната папка на делото, по което са страна, могат да изтеглят и разглеждат документи. Ръководството на съда се стреми съдебната институция да осъществява правораздаване, отговарящо на европейските и световни стандарти.

През 2021 г. Окръжен съд – Бургас продължи да работи съвместно с Районен съд – Бургас по реализирането на образователни инициативи и изнасянето на лекции по съдебни теми в рамките на Образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Съобразно динамично променящата се епидемична обстановка в страната, съдиите - лектори от двете съдебни институции успяха да изнесат 12 лекции в 3 бургаски гимназии - Немска езикова гимназия „Гьоте“, Английска езикова гимназия „Гео Милев“, Природоматематическа гимназия „Проф. Никола Обрешков“.

Административният ръководител – председател на Окръжен съд – Бургас отчете и работата на осемте районни съдилища в градовете Бургас, Поморие, Несебър, Айтос, Карнобат, Царево, Средец и Малко Търново, които са част от Бургаския съдебен окръг. В районните съдилища през 2021 г. са разгледани 28 724 дела и са свършени 25 430 дела, 86% от които в тримесечен срок. „Цифрите сами по себе си сочат, че въпреки големия брой дела, районните съдии отново са съумели да приключат максимален брой от тях“, отчете съдия Темелкова.