От Технически колеж към Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас съобщават, че през настоящата учебна година ще приемат и обучават студенти по шест специалности:

- Компютърен индустриален дизайн;

- Електротехника;

- Машиностроене и уредостроене;

- Транспортна техника и технологии;

- Автомобилна електроника;

- Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" е единственият държавен университет в Югоизточна България. Основан е на 6 октомври 1963 г. с Указ № 162 на МС като Висш химико-технологичен институт.

Технически колеж, който е част от структурата на университета, разполага със специализирани кабинети, лаборатории, сервиз и стенд за диагностика на автомобили, компютърни зали, библиотека, както и с достъп до цялата материална база на Университет “Проф. д-р Асен Златаров”. Студентите имат достъп до безжична интернет мрежа.

Условия за обучение в Техническият колеж са:

- срок за редовно обучение – 3 години;

- срок за задочно обучение – 3 години;

- Завършилите студенти получават диплом за висше образование – образователно – квалификационна степен “професионален бакалавър”;

- осигурени са общежитие, възможност за получаване на стипендия и ползване на университетската спортна база, студентските столове и др.;

- Работа със съвременни програмни продукти и засилено изучаване на английски език; Студентите могат да участват в Новата европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“, като получат възможност да посетят и да обменят опит със студенти и преподаватели от изтъкнати европейски университети.

- Възможност за продължаване на обучението в ОКС „Магистър” в същото професионално направление към Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас и други университети в страната.

Студентите в Техническия колеж се обучават от опитни хабилитирани преподаватели, доказали се в научната и преподавателската дейност, с професионален опит в съответните инженерни направления. Много от обучаващите преподаватели, се явяват научни консултанти и сътрудници в редица реномирани фирми и предприятия в страната и чужбина, което още веднъж доказва техния професионален опит и познания.

Повече информация за специалностите и възможностите за професионална реализация на завършилите

Завършилите специалност „Компютърен индустриален дизайн”, са подготвени да се реализират и работят в области, индустриалния, промишления, продуктов и инженерен дизайн. Индустриалният дизайн е съвкупност от приложно изкуство и приложна наука, чрез които естетичните, ергономичните, производствените и потребителските качества на изделията да могат да бъдат подобрени, което от своя страна да доведе до по-голямо потребление и развитие в индустрията.

Специалистите по „Компютърен индустриален дизайн” придобиват задълбочени научно-теоретични знания и практически опит, което определя дейността със следното предназначение: упражняване на проектантска, конструкторска и високотехнологична художествено-изпълнителска дейност в областта на индустриалния дизайн; проектиране на цялостен дизайн на изделия в области на промишлеността; владеене на целия набор от технически и художествени средства за проектиране и дизайн.

След завършването си като „Индустриален дизайнер“, студентите ще могат да реализира дизайнерски и идейни решения на разнообразни изделия, да развиват търговската марка, да изготвя цялостно фирмено брандиране, формообразуване, ергономичност, ползваемост, маркетинг на изготвените от него решения в областта на дизайна.

Специалност Електротехника е широкопрофилна. Студенти, получават квалификация за изпълнение на проектантска, конструкторска, производствено-технологична и организационно-управленска дейност. Обучението включва курсове в областта на електронните елементи, полупроводниковите прибори и интегрални схеми, микропроцесорната и компютърната техника, силовата, промишлената и медицинската електроника, работа и програмиране в Интернет.

Завършилите специалност „Електротехника“, получават квалификация да работят във всички области, изискващи познания по силова електротехника и електроника, като технолози, енергетици, електромеханици, диспечери. Обучението включва курсове по фундаменталните дисциплини (математика, физика, информатика, инженерна графика, ел. измервания, промишлена електроника и др., специализирани технически дисциплини, като ел. машини и апарати, проектиране, производство, ремонт и експлоатация на ел. машини и апарати, ел. домакински уреди, както и курс по управление и проучване на малка фирма.

СпециалностМашиностроене и уредостроене е в списък на професионалните направления и защитените специалности на Министерството на образованието и науката, което предлага на студентите редица допълнителни привилегии и бонуси.

Завършилите тази специалност са подготвени да решават успешно проекто-конструкторски, производствено-технически и организационно-управленчески задачи от всички области на промишлеността. На студентите се дава възможност да получат освен фундаменталните, общотехническите и специализираните в областта на машиностроенето знания и допълнителна специализация по поддръжка на автоматизирани електропневматични системи за управление, програмиране и настройка на машини с ЦПУ, работа с графични системи за автоматизирано конструиране и документиране, компютърни интегрирани технологии и управление и отчетност на фирми.

Обучението осигурява възможност за изпълнение на следните дейности: разработка на конструктивна и технологична документация на машини, уреди и инструменти; експлоатация, поддръжка, програмиране, настройка и ремонт на уреди, устройства, машини, съоръжения и системи; организационно-управленческа и контролна дейност в производствени фирми в областта на машиностроенето.

Професионалните бакалаври са подготвени да се реализират като ръководители в областта на машиностроенето в съответствие с тяхната квалификация, организатори на производство, технолози, механици, контрольори по качество, лаборанти, рекламни агенти на машиностроителни изделия и др.

СпециалноститеТранспортна техника и технологии” и „Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника” подготвя специалисти в областта на транспорта. Студентите получават знания в областите на фундаменталните и общотехническите науки в областта на автомобилостроенето е експлоатацията на транспортната техника.

Завършилите студенти могат да се реализират в областта на транспорта като: организатори и ръководни кадри; контролни органи, провеждащи годишни технически прегледи; технически кадри и в други ведомства; висококвалифицирани специалисти при обслужването на автомобилни електронни системи, двигатели с вътрешно горене и трансмисии, системи за сигурност и др.; специалисти по организация и управление на транспортни фирми, безопасност на движението; консултанти при продажба на автомобили и резервни части.

Обучението на студентите включва: обща фундаментална подготовка по математика, физика; общотехническа подготовка в областта на автомобилната техника; специализирана техническа подготовка, включваща изучаването на съответстващите на специалността курсове; подготовка по икономика, мениджмънт, маркетинг, работа със съвременни програмни продукти, езиково обучение.

Адрес за контакти:

Бургас, 8010, бул.”Проф.Якимов”№1,

Университет “Проф.д-р Асен Златаров”

Технически колеж

тел.(056)858 402; факс(056)858 402;

e-mail: office_tech_college@mail.bg