В проекта "Подкрепа за приобщаващо образование", със заповед на министъра на образованието и науката, са включени 222 детски градини и 432 училища, до основната степен на образование.

По проекта допълнителна подкрепа за личностно развитие ще получат деца и ученици със специални образователни потребности /СОП/, деца с изявени дарби, с хронични заболявания, както и деца, които са в риск. Това каза днес при представянето на проекта Грета Ганчева - директор на Дирекцията "Приобщаващо образование" в Министерството на образованието и науката.

Проектът е за срок от три години и е на стойност 31 милиона лева, реализира се по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основната дейност на проекта е за изработването на модели и инструменти за приобщаващото образование, като ще има взаимодействие между регионалните управления на образованието, регионалните центрове за приобщаващото образование, регионалните здравни инспекции и дирекциите за социално подпомагане, предаде БТА.

За първи път у нас по проекта ще бъдат откривани и подкрепяни деца с изявени таланти и дарби - още от най-ранна възраст, като за тях ще бъдат разработени дидактически материали за учителите, обясни Грета Ганчева. Ще бъдат подпомагани и деца - чрез психологическа подкрепа, които са в риск, за да не отпадат от училище.

По проекта ще бъде купувана техника, апаратура, пособия и специализиран софтуер за специализирани кабинети в детските градини и училищата. Предвидени са 4 675 384 лева, като с тях ще се откриват кабинети за психолози, за ресурсни учители, сензорни стаи, стаи за кинезитерапия, кабинети за рехабилитация в училищата и детските градини.

По проекта ще бъдат назначавани нови специалисти в училищата и детските градини - ресурси учители, психолози, логопеди. Ще има допълнителни часове за занимания за терапевтични и рехабилитационни дейности, за психо-моторно и езиково развитие на децата, за да се включат те ефективно в учебния процес, обясни Грета Ганчева. Тя добави, че ще има и дейности за превенция срещу агресията и насилието в училище.

По проекта ще бъдат обучени над 4800 специалисти, ще бъдат включени също над 7700 деца с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби, както и над 4100 деца със СОП.

Детските градини и училищата, които са включени в проекта, бяха определени чрез предварително проучване, според броя на децата със СОП, с дарби и в риск, каза Ганчева. Тя уточни, че проектът не обхваща гимназиалният етап в училищата.