Държавата ще заплаща напълно или частично таксите на студенти, които имат сключен договор с работодател за осигуряване на стаж по съответната специалност за периода на обучението и на работно място след успешното му завършване.

Това предвижда одобрена от правителството Наредба за условията за сключване на договорите и начина на финансиране обучението на студентите, които трябва да се ангажират, че ще останат да работят при въпросния работодател поне 5 г.

Студентите не във всяка специалност ще имат право да се възползват от новата мярка. Всяка година министърът на образованието ще утвърждава списък със специалностите, за обучението в които ще се осигуряват средства от държавния бюджет по новата наредба. Списъкът ще се изготвя по висши училища, форми на обучение и брой студенти, за които се осигурява напълно или частично заплащане на разходите за обучение.

Министерският съвет пък, по предложение на министрите чрез министъра на образованието, ще приема списък с работодатели, регистрирани у нас, които имат право да сключват договори със студентите (те трябва да имат поне 20 служители). В него ще бъдат посочвани и специалностите и броят на студентите, за които работодателят е заявил готовност за сключване на договор.

Студентите, сключили договор с работодател, няма да заплащат такси за времето на обучението си в университет, като в същото време ще имат стаж при съответния работодател по специалността си.

След успешно завършване същите студенти трябва да продължат работата при работодателя си за минимум 5 години, в които ще получават възнаграждение в размер не по-малко от средната основна заплата в предприятието.

Договорът между студент и работодател ще може да се прекратява по осем различни причини, сред които при отписване на студента, прекъсване (ако не е по болест или майчинство), при системно непосещаване на стажа, по взаимно съгласие, при обективна невъзможност на някоя от страните да продължи да изпълнява задълженията си по договора и др.