Общинските съветници от опозицията в Царево са блокирани при разглеждане на предложението им за определяне на по-ниска такса смет за битови отпадъци. Емил Пейчев, Станислав Добрев и Атанас Желязков от движение „Гергьовден“, както и от Димитър Гочев и Живко Жеков от БСП внесоха в края на февруари докладна записка, с която настояват за промяна в Наредбата за Наредба за определяне и администрирането на местните данъци и цени на услуги в община Царево. Мотивите им бяха, че завишението, прието в края на миналата година, надвишава с 520 хил. лева сумата, която е необходима на Община Царево да плаща за депониране на отпадъците -ВИЖТЕ ТУК.

Според петимата съветници обаче движение по тяхното предложение засега няма. Затова те се обръщат за намеса към областния управител Вълчо Чолаков, като по този повод за отправили жалба.

„Поводът е грубото неспазване на действащия Правилник за организацияга и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация- Царево от страна на г-жа Таня Янчева в качеството й на председател на Общинския съвет.

На 26-ти февруари група от петима действащи общински съветници внесохме докладна записка в деловодството на Общинския съвет с предложение за НАМАЛЯВАНЕ на промилите при определяне на таксата за битови отпадъци, дължима за имоти – жилищни и нежилищни, находящи се на територията на община Царево и дължими от физически и юридически лица, която промяна се отнася до изменение в действащата Наредба за определяне и администрирането на местните данъци и цени на услуги в община Царево.

Съобразно правилника, по който се организира и ръководи работата на Общинския съвет, Председателят разпределя проектите между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването и това до момента не само, че не е изпълнено от председателя на ОбС-Царево, но и тази докладна записка, въпреки че касае изменение в подзаконов нормативен акт, какъвто се явява местната ни наредба, не е качена на страницата на Общинския съвет – с оглед на нейната публичност, прозрачност и даване на възможност на обществеността за вземане на отношение по нея. Информираме Ви за нередностите, които се осъществяват от председателя на ОбС-Царево и да се вземат необходимите мерки за спазването на законността при работата на ОбС-Царево“, се казва в жалбата на съветниците до областния управител.

Припомняме, че повод за въпросната докладна записка е влязло в сила решение на третото заседание на Общински съвет Царево, с което се завишиха промилите при определяне на таксата за битови отпадъци, дължими от физически и юридически лица, като единственият мотив за това увеличение бе аргументът, че таксата за отчисленията, която Общината плаща към Министерството на околната среда и водите при депониране на отпадъците е завишена от 57 лева за тона на 95 лева за тон.

„Видно от приетия бюджет и план-сметката за приходите и разходите в дейност „Чистота“ за 2020 година става ясно, че приходите, получени на база завишението на таксата за битови отпадъци значително надхвърля сумата, необходима за покриване на разходите от завишението на таксата за депониране на битовите отпадъци, която Община Царево дължи към МОСВ. От приетите и одобрени план-сметки за приходите и разходите в дейност „Чистота“ за 2020 г. се вижда, че Община Царево е заложила сумата от дейността в размер на 3 300 000 лева, а за 2019 г., преди увеличението, той е бил 2 500 000 лева, което означава, че е предвидено в общинската хазна да постъпят 800 000 лева повече от такса при депониране на отпадъците. Именно това налага необходимостта от промяна надолу в размера на промилите в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Царево.“, мотивираха се в нея петимата общински съветници.