Още през миналата година Община Бургас и нейните партньори в Местната инициативна рибарска група Бургас-Камено си гарантираха над 3 милиона лева по Програмата за морско дело и рибарство. Парите, обаче, няма да се влеят в местната икономика, ако за тях не бъдат подготвени качествени проекти, които да се управляват добре. За тях се кандидатства по шест мерки. Преди това в продължение на години Бургас беше дискриминиран и не беше допустим бенефициент по рибарската програма. По настояване на кмета Димитър Николов това положение се промени.

МИРГ Бургас-Камено е сдружение с нестопанска цел в обществена полза и обхваща следната територия: ж.к. "Меден рудник", кв. "Крайморие", кв. "Акациите", Рибарското селище "Ченгене скеле", с. Маринка, с. Димчево, с. Извор, с. Твърдица, както и всички населени места в община Камено. Целта на програмата с шест мерки е да се повиши конкурентоспособността на местния бизнес в рибарския сектор, създаване на нови работни места и грижа за природните ресурси на Бургас.

При оценяването на подадените проекти най-много точки носи критерият нови работни места. Кандидатстващите фирми или НПО трябва задължително да са регистрирани в Бургас или Камено, а не, примерно, в Созопол и Царево.

МИРГ Бургас-Камено обявява конкурс за следните позиции:

1. Изпълнителен директор

Отговорности и задължения за длъжността:

Изпълнителният директор ръководи и координира дейността на административния персонал на сдружението;

Изпълнява решенията на Управитения съвет и Общото събрание на МИРГ Бургас-Камено;

Комуникира с УО на ПМДР, ДФЗ-РА, бенефициенти и др.

Подготвя и подава искания за плащания;

Отговаря за подготовката на стратегически документи, насоки за кандидатстване по мерки и др.;

Осъществява мониторинг на финансирани от МИРГ Бургас-Камено проекти;

Организира набирането на средства за дейността на сдружението;

Планира и управлява дейностите по популяризиране Стратегията за ВОМР.

Изисквания за длъжността "Изпълнителен директор":

Висше образование, най-малко степен "Бакалавър";

Професионален стаж най-малко 5 години;

Управленски опит най-малко 2 години;

Опит в управление и/или изпълнение на проекти, финансирани със средства от ЕС или от други международни донори;

Познаване на нормативната уредба в областта на европейското финансиране и по-специално изискванията и процедурите за финансиране по ПМДР, особенно в частта по подхода ВОМР;

Владеене на чужд език е предимство;

Умения за работа с ИСУН 2020, MS Office и др.

Необходими документи, които кандидатите да представят:

Автобиография;

Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

Копия на документи за допълнителни квалификации - при наличие на такива;

Копие от трудова книжка или други документи, удостоверяващи професионален и управленски опит;

Копие от документи, удостоверяващи опит в в управление и/или изпълнение на проекти, финансирани със средства от ЕС или от други международни донори.

2. Експерт по прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие

Отговорности и задължения за длъжността:

Отговаря за популяризирането, управлението и изпълнението на финансовите механизми на МИРГ Бургас-Камено по изпълнение на целите, заложени в Стратегията за ВОМР;

Оказва експертна и мотодическа помощ на потенцални или вече одобрени бенефициенти;

Подготвя вътрешни документи, насоки за кандидатстване по мерки и др.;

Изготвя справки, доклади и други документи, необходими за прилагане на подхода ВОМР;

Осъществява мониторинг на финансирани от МИРГ Бургас-Камено проекти;

Подпомага процеса на набиране на средства за дейността на сдружението;

Осъществява дейностите по популяризиране Стратегията за ВОМР.

Изисквания за длъжността "Експерт по прилагане на подхода ВОМР":

Висше образование, най-малко степен "Бакалавър";

Професионален стаж най-малко 2 години;

Познаване и спазване на процедурите за изпълнение на проекти и водене на отчетна проектна документация;

Владеене на чужд език е предимство;

Умения за работа с ИСУН 2020, MS Office и др.

Необходими документи, които кандидатите да представят:

Автобиография;

Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

Копия на документи за допълнителни квалификации - при наличие на такива;

Копие от трудова книжка или други документи, удостоверяващи професионален опит.

3. Технически асистент

Отговорности и задължения за длъжността:

Отговаря за изготвянето и оформянето на информационни материали;

Подготвя и води протокол на заседанията на УС и Общото събрание на сдружението;

Отговаря за информационния архив и кореспонденцията на МИРГ Бургас-Камено;

Изготвя справки, доклади и други документи;

Отговаря за публукациите на страницата на сдружението;

Поддържа база данни с потенциални бенефициенти, партньори и др.;

Осъществява дейностите по популяризиране Стратегията за ВОМР.

Изисквания за длъжността "Технически асистент":

Висше образование, най-малко степен "Бакалавър";

Професионален стаж най-малко 2 години;

Познаване и спазване на процедурите за изпълнение на проекти и водене на отчетна проектна документация;

Владеене на чужд език е предимство;

Умения за работа с ИСУН 2020, MS Office и др.

Необходими документи, които кандидатите да представят:

Автобиография;

Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

Копия на документи за допълнителни квалификации - при наличие на такива;

Копие от трудова книжка или други документи, удостоверяващи професионален опит.

Начин и срок за подаване на документи:

Кандитатите могат да изпращам своята кандидатура и изикваните документи на е-мейл office@flag-burgas.org в срок до 20.02.2020 г.

Повече информация можете да откриете в сайта на Местната инициативна рибарска група Бургас-Камено http://flag-burgas.org/.