Националната комисия за борба с трафика на хора, съобщава, че 25 жертви на трафик са получили подкрепа в специализираните услуги за пострадали в градовете Бургас и Варна през 2019 г.

От тях 19 са били експлоатирани сексуално, двама трудово, а четирима са въвлечени в трафик с цел принудителна просия. При част от случаите е предприето и настаняване на пострадали жени заедно с децата им (4 деца са били обгрижени), с оглед необходимостта от защита.

През 2019 г. 9 от получилите подкрепа са успешно интегрирани на пазара на труда.

Към настоящия момент в услугите към Комисията са настанени 8 пълнолетни лица и 2 деца заедно със своята майка.

През 2019 г. в Администрацията на Националната комисия за борба с трафика на хора са постъпили и 77 сигнала за пострадали лица, като 63 от тях касаят престъплението трафик на хора.

30 от сигналите се отнасят за трафик с цел сексуална експлоатация, 15 за трудова, 10 за трафик с цел принудителна просия, 6 за висок риск от въвличане в престъплението и 1 спрямо бременна жена с цел продажба на новородено.

Подадените сигнали за трафик се отнасят за 94 лица - формално и неформално идентифицирани като жертви - от тях 44 мъже (включително 4 малолетни момчета и 3 непълнолетни) и 50 жени, от които малолетни момичета 6 и непълнолетни 3.

13 са пострадалите от сходни престъпления, сред които нарушени трудови права, домашно насилие, деца в риск и др.

Комисията работи съвместно с неправителствените организации Фондация "SOS - семейства в риск" и Асоциация "Деметра", които предоставят възможност за настаняване на възрастни и деца непосредствено след завръщането им в страната при случаи на трансграничен трафик или при необходимост в случаите на вътрешен трафик.