Общинският съвет в Несебър прие с 12 гласа „за“ вдигането на таксата за битови отпадъци. Предложението на администрацията беше гласувано днес на сесия на местния парламент. Шестива общински съветници гласуваха „Против“, а двама - „въздържал се“, като сред тях бяха представителите на ГЕРБ и МОРЕ.

Общинският съветник от ГЕРБ-Несебър Златко Димитров заяви, че ще гласува против, защото не е получил пълна информация за мотивите. За настоящата 2019 г. бюджетът за почистване е 10 750 000 лв., а за следващата година бе прието да стане 15 900 000 лв.

„Няма как да подкрепим подобно предложение, защото то не е достатъчно аргументирано, не разполагаме и с пълна информация кое налага това голямо увеличение. На проведената вчера работна среща по темата също не бяха запълнени неяснотите по въпроса. Това е и причината с колегите ми от ГЕРБ да гласуваме против подготвяното увеличение“, заяви Златко Димитров, който е и общински председател на партията в морската община.

Колегата му Александър Стоянов коментира, че не е ясно кое налага драстичното увеличение на разходите за средствата за сметопочистване и достигането им до близо 16 млн. лв. за следващата година. Или нарастване с 48%. По думите му от ГЕРБ са поискали отчет за изразходваните средства през 2018 г. и първите девет месеца на 2019 г., но не са получили такъв. Мнението на съветниците от ГЕРБ-Несебър е, че посочените мотиви на общината не съответстват с очисленията и има съществена разлика. Ден по-рано въпросът бе поставен и в социалните мрежи от Атанас Терзиев, член на структурата на ГЕРБ в морския град и общински съветник в предходния мандат. Той също изрази несъгласие с подготвяното увеличение. „Едни от основните мотиви са увеличение на минималната работна заплата и увеличение на отчисленията по чл. 64 от ЗУО, но както и да ги смятам те биха вдигнали разходите с много по-малка сума от исканото увеличение, което е 5 150 000 лева“, коментира той.

За сравнение, преди дни от пресцентъра на община Бургас съобщиха, че няма да се вдига такса смет, въпреки увеличения размер на отчисленията към държавата. Заложените 2 млн. и 400 хил. лв. отчисления към държавата в план сметката за 2020 година ще намалеят на 756 000 лв., след постигнатото споразумение между Министъра на околната среда и водите и НСОРБ. Със 100 000 лв. по-малко са заложените средства за сметосъбиране и сметоизвозване в Бургас, заради оптимизиране дейността на почистващата фирма след закупуването на нова автоматизирана техника.

От общинската администрация в Несебър пък обясниха, че новите цифри ще доведат до реално увеличаване на таксата за битови отпадъци на населението с 15%, което като абсолютна сума е между 0,50 лв. и 11,50 лв. за имот от 100 кв.м. за отделните населени места на територията на общината /напр. за гр. Несебър – 10,40лв, за гр. Обзор и гр. Свети Влас – 11лв., за с. Равда – 6 лв., а за останалите селища – от 0,50лв. до 2,60лв./.

Според администрацията изменението на годишния размер на такса „Битови отпадъци” по населените места в община Несебър е изготвен поради необходимостта от обезпечаване на разходите по предоставяне на услугата по сметосъбиране, сметоизвозване и чистота на обществените площи.

Размерът на таксата следва да бъде актуализиран предвид нарастващите разходи на общината за предоставянето на тези услуги и съгласно план –сметката за 2020 год. Таксата не е променяна от 2013г. Към момента в община Несебър се акумулират приходи от такса битови отпадъци в размер по-малък от реалните разходи. Това налага дофинансиране на дейността от други приходни пера.

Размерът на отчисленията за тон депониран отпадък по чл.64 от Закона за управление на отпадъците се увеличава от 57,00 лв. на тон за 2019 год. на 95,00 лв. на тон за 2020 год., съгл. Наредба № 7/19.12.2013 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, издадена от министъра на Околната среда и водите.

В едно с различните увеличения на разходите за издръжка на дейност „Чистота“, ежегодно се увеличава и минималната работна заплата. В тази връзка и съгласно план-сметката за разходите за чистота следва да се актуализира размера на таксата за битови отпадъци.

Очакваните резултати от промяната са съпоставимост на приходи и разходи при предоставяне на услугата по събиране, извозване и обезвреждане в депа за битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места, както и повишаване на приходите в общинския бюджет предвидени за чистота с оглед осигуряване на необходимите минимални средства за качествено извършване на услугата, посочват от администрацията.