Продължава приемът на заявления- декларации за отпускане на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас за учебната 2019/2020 година, съобщават от Агенцията за социално подпомагане.

Помощта е в размер на 250 лева, а заявленията се приемат след записване на детето в първи клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.

Последните данни от Агенцията за социално подпомагане сочат, че към 27 септември тази година са подадени 30 230 заявления - декларации, а издадените заповеди за отпускане на помощта са 25 912 и се отнасят за 26 492 деца.

Няма издадени заповеди за отпускане на помощта в натура, а заповедите за отказ са 1 362.

Правото на помощ имат семейства, чиито деца са записани за пръв път в първи клас на държавни или общински училища. Друго задължително условие е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв.

Помощта се отпуска без условия за доход за деца с трайни увреждания, сираци и деца, настанени в приемни семейства и в семейства на роднини и близки по реда на Закона за закрила на детето.

Заявлението за отпускане на помощта се подава в съответната дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес на заявителя. Към него се прилага удостоверение за брутните доходи на семейството за предходните 12 месеца преди подаване на заявлението, както и удостоверение от съответното учебно заведение, че детето е записано в първи клас на държавно или общинско училище.

От тази година изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас се извършва на два пъти. Първоначално ще се изплаща 50% от размера на помощта след влизане в сила на заповедта за отпускането й и след това останалите 50% се предоставят в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи.

Помощта ще се възстановява от родителите, ако детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние и също в случай, че в рамките на един месец от учебната година има допуснати отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.

През миналата учебна 2018/2019 година еднократна целева помощ са получили семействата на 35 550 първокласника.