РИОСВ - Бургас извърши проверка по сигнал за насипване на земни маси върху скалите в местността „Аклади“ в град Черноморец, община Созопол. Установено беше, че са засегнати скали от природна забележителност „Нос Червенка“, съобщават от екоинспекцията.

Насипването на скално-земни маси е извършено в частен имот 81178.5.48 по кадастралната карта на град Черноморец. С одобряването на ПУП за имота от изток от него е обособен обслужващ път, който служи и като граница между имота и защитената територия, установили експертите.

По информация на Община Созопол има издаден протокол за откриване на строителна линия за трасе на водопоровод, обслужващ частния имот, като то преминава в сервитута на общинския път. При изграждане на водопровода, поради близостта с крайбрежните скали и денивелацията, част от земните маси са навлезли в защитената територия.

За установеното нарушение възложителят на инвестиционното предложение ще бъде поканен за съставяне на акт за административно нарушение по реда на Закона за защитените територии.