При някои карциноми като примерно на гърда, стомах, ректум или дори простата, провеждането на системно лечение (химиотерапия, хормонотерапия или прицелна терапия) преди операцията може да промени хода на болестта. Причината е, че когато вземем биопсия от тумора и видим неговите характеристики, може да се окаже, че той е много податлив на даден вид лечение, като примерно химио- или хормонотерапия. Проведено преди операцията, системното лечение (известно като неоадювантно или предоперативно), може да намали туморното натоварване (първичния тумор, засегнати регионални лимфни възли и др.) и така да се промени ходът на болестта.

След взимане на биопсията и преди започване на лечението стои един важен процес, за който малко хора знаят, но той е определящ за хода и успеха на терапията

„В специализираните онкологични центрове по света над 70% от пациентките с първично диагностициран карцином на гърда се лекуват с химиотерапия преди началната хирургична интервенция на гърда и аксила и по-малка част от тях – след хирургия. Към момента в България основната индикация за предоперативно лечение е при напреднал стадий на тумора. През последните 10-15 години обаче по света навлезе и друга индикация за предоперативна ХТ – при неблагоприятна туморна биология, която би индицирала следоперативна (адювантна) химиотерапия. Така ако при диагнозата и стадирането на карцинома има индикации за следоперативна химиотерапия, нейното провеждане преди хирургичното лечение трябва да бъде обсъдено. За да се осъществи това е необходима перфектна координация между хирурзи, патолози и медицински онколози (терапевти). С други думи: вече не само размерът на тумора или наличието на метастатични лимфни възли в аксилата са индикация за предоперативно системно лечение, а и видът на тумора. Адювантната следоперативна химиотерапия е „сляпа”: туморът е отстранен и я правим с цел предотвратяване на последващ рецидив. Дали това ще стане, обаче, не можем да гарантираме и трябва да минат много години. При извършване на терапия преди операцията, отговорът на тумора може да се оцени както клинично, така и хистологично след изследване на премахнатата тъкан под микроскоп”, допълва д-р Консулова.

Така може да се стигне и до снижаване на стадия на болестта, което води до подобряване на прогнозата за пациента. Хирургията се забавя във времето, но освен метод за радикално премахване на тумора или мястото, където е имало тумор, тя предоставя и допълнителна много ценна информация за постигнатия отговор. Тази информация се предоставя от хистологичното изследване на хирургично премахнатия материал.

„Точното туморно описание на стадия, вида на тумора и неговите характеристики изискват много добра координация между специалистите, вземащи туморната тъкан от пациента (биопсия, оперативно премахване) – най-често хирург и обработващият тъканта патолог. Хистопатологичната лаборатория, в лицето на д-р Станко Данданов и д-р Ярослава Маринчева, работят изключително добре. На практика от хистологичния резултат зависи последващото поведение. Цялата процедура е важна, за да се обработи правилно материала: от правилното фиксиране в подчертавам неутрален формалин, времето на престоя в него и всяка стъпка в този процес. Спазването на процедурата е много важно, за да може крайният резултат да е реален и достоверен. Въз основа на него мултидисциплинарният онкологичен комитет преценява дали пациентът да бъде насочен за хирургия или системна химиотерапия. Затова правилната хистологична диагноза на патолога е основата за добро лечение. За съжаление, у нас има лечебни заведения, в които фиксацията на пробата все още се провежда в кисел, а не в неутрален формалин, което може да компрометира получените резултати. Допълнително, понякога има трудни за интерпретация резултати или такива в „сивата“ зона, където резултатът трябва да бъде преразгледан или са необходими допълнителни изследвания. Затова в България има Национални референтни лаборатории, в които патолозите изпращат трудни или двусмислени случаи. По данни от нашите регистри, дори и при тези случаи, резултатът от референтната лаборатория почти няма разминаване с този от патологичната лаборатория на КОЦ-Бургас. Това според мен се дължи на натрупания богат опит на целия екип на Патоанатомичната лаборатория за дълги години работа с голям обем туморна патология. Фактът, че референтните лаборатории потвърждават резултатите на лабораторията на КОЦ-Бургас, е много окуражаващ и ние разчитаме на нея”, допълва д-р Консулова.

Освен лечението на рака на гърдата, от голямо значение е и неговата първична профилактика.

Откриването в по-ранен стадий, преди клинично да се опипва туморът, може да се осъществи чрез скрининг за карцином на гърда. Това споделя д-р Ася Консулова, която има значителен опит в лечението на карцином на гърда и от миналия месец е част от екипа на Комплексен онкологичен център – Бургас.

“За мен е предимство, че в КОЦ-Бургас има екип от всички специалисти с богат онкологичен опит, участващи в профилактиката, диагнозата и лечението на карциномa на гърда. Започвайки от профилактиката: след клиничен преглед и изследвания, при които няма данни за онкологичен проблем, прегледаната жена се проследява през по-дълъг период от време. При неясна находка или съмнение за патология, ще бъде назначено контролно изследване или допълнителни уточняващи манипулации или процедури. Така пациентът ще бъде насочен в правилна посока според клиничната ситуация без да се правят излишни изследвания или лечение, докато не се постави правилна диагноза”, разяснява д-р Консулова. Скринингът за карцином на гърда е установена практика и част от здравната култура в много държави. Така в повечето европейски държави болестта често се открива не защото жената е опипала „бучка“, а благодарение на образно изследване преди клинично подозрение. В България скринингът в онкологията като цяло не е много застъпен и затова в КОЦ - Бургас държим да популяризираме тази практика“, допълва специалистът.

Д-р Консулова съветва жените да имат необходимата здравна култура по отношение на гърдите и периодично да проверяват сами за наличието на бучка. Най-подходящият период за това е след месечния цикъл, когато обемът на гърдите спада. Самоизследването, примерно под течаща вода под душа, е отговорност на пациентка. В КОЦ-Бургас насърчават и участието в скринингови програми или профилактични прегледи, които са добра основа за ранно откриване на карцинома на гърдата.