Обява на Община Созопол

img

О Б Я В А

На основание чл.59, ал.7 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на бщина Созопол, и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол №770 по т.1.1 от 31.05.2017 г., съгл. решение по т.1 от Протокол №5/10.07.2017г. на Комисия чл.59, ал.6 от НРПУРОС , назначена със Заповед № 8-Z-1754/17.12.2015г. на Кмета на община Созопол/, открива публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:Поземлен имот с идентификатор 63015.506.425 /ЕКАТТЕ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот- четиристотин двадесет и пет/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, находящ се в община Созопол, с.Атия, местност „Старо селище“, с площ 127 кв.м. /сто двадесет и седем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, със стар идентификатор 63015.505.242 и номер по предходен план – 47024200, при съседи: 63015.506.595, 63015.506.231, 63015.506.594.

Началнатръжна-продажнаценадасеползваодобренатапазарнаоценка, изготвенаотлицензираноценител в размерна 1 850,00/хилядаосемстотин и петдесетлева/.

Стъпказанаддаване –92,50 лв./деветдесет и два лева и петдесет стотинки/.

Размернадепозитазаучастие в процедурата –185,00лв./стоосемдесет и петлева/.

/Депозитът се внася по банкова сметка на община Созопол при „Общинска банка“АД - IBAN BG75SOMB91303361521300.

Ценанатръжнатадокументация – 20,00лв/двадесетлевабез ДДС/.

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на 26.07.2017г.

Право на участие имат физически и юридически лица, които нямат непогасени данъчни задължения към Община Созопол, не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/.

Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 26.07.2017год. Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта. В плика с предложението за участие се представят всички изискуеми от тръжната документация документи. Към момента на подаване на предложението се представя копие от документа, доказващ внасянето на депозита. В плика се прилагат и документи, установяващи представителната власт на упълномощеното лице.

Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите внася по сметка на община Созополпредложената от него цена,увеличена с местен данък и административна такса с включено ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник, закупил тръжна документация в определен от общинската администрация ден и час в срока, определен по-горе след предварителна заявка, тел. за контакти: 0550 / 25772.

Търгът ще се проведе на 27.07.2017г. от 14:00 часа в сградата на община Созопол в съответствие с описаните тук и утвърдени от кмета на община Созопол условия.

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.

Панайот Рейзи

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

.

Добавете коментар

Електронната Ви поща няма да бъде публикувана. Задължителните полета са маркирани с *

Откажи

0 Коментар

Най-новото

Актуални теми

Пламнал автобус край с.Маринка

Мъж скочи от 5-ти етаж на УМБАЛ Бургас

Политически екшън в Несебър