Община Созопол обяви търг за продажба на имот по плана на село Равадиново

img

О Б Я В А

На основание чл.59, ал.7 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на бщина Созопол, и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол №771 по т.1.1 от 31.05.2017 г., съгл. решение по т.2 от Протокол №5/10.07.2017г. на Комисия чл.59, ал.6 от НРПУРОС, назначена със Заповед № 8-Z-1754/17.12.2015г. на Кмета на община Созопол/, открива публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:Поземлен имот с идентификатор 61042.501.536/ЕКАТТЕ-шестдесет и една хиляди четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – петстотин тридесет и шест/ по КККР, одобрени със Заповед РД-18-55/29.09.2015г. на изп.директор на АГКК за землището на с.Равадиново, община Созопол, целият с площ 407 кв.м./четиристотин и седем квадратни метра/, с трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – ниско застрояване/до 10м/, при съседи: 61042.501.535, 61042.501.543, 61042.501.541, 61042.501.539, 61042.501.537, 61042.501.479, идентичен с Урегулиран поземлен имот II-13033 в кв.48 по план на с.Равадиново, община Созопол.

Началнатръжна-продажнаценадасеползваодобренатапазарнаоценка, изготвенаотлицензираноценител в размерна 12 400,00/дванадесет хиляди и четиристотин лева/.

Стъпказанаддаване –620,00лв./шестстотин и двадесетлева/.

Размернадепозитазаучастие в процедурата –1 240,00лв./хиляда двеста и четиридесет лева/

/Депозитът се внася по банкова сметка на община Созопол при „Общинска банка“АД - IBAN BG75SOMB91303361521300.

Ценанатръжнатадокументация – 24,80лв/двадесет и четирилева и осемдесетстотинкибез ДДС/

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване, находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на 26.07.2017г.

Право на участие имат физически и юридически лица, които нямат непогасени данъчни задължения към Община Созопол, не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/.

Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване, находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 26.07.2017год. Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта. В плика с предложението за участие се представят всички изискуеми от тръжната документация документи. Към момента на подаване на предложението се представя копие от документа, доказващ внасянето на депозита. В плика се прилагат и документи, установяващи представителната власт на упълномощеното лице.

Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите внася по сметка на община Созополпредложената от него цена,увеличена с местен данък и административна такса с включено ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник, закупил тръжна документация в определен от общинската администрация ден и час в срока, определен по-горе след предварителна заявка, тел. за контакти: 0550 / 25772.

Търгът ще се проведе на 27.07.2017г. от 14:15 часа в сградата на община Созопол в съответствие с описаните тук и утвърдени от кмета на община Созопол условия.

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.

Панайот Рейзи

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Добавете коментар

Електронната Ви поща няма да бъде публикувана. Задължителните полета са маркирани с *

Откажи

0 Коментар

Най-новото

Актуални теми

НИКУЛДЕН 2019

Пламнал автобус край с.Маринка

Мъж скочи от 5-ти етаж на УМБАЛ Бургас