Кметът Иван Алексиев официално внесе жалба до Върховния административен съд, чрез Министерски съвет /МС/ на Република България, с искане за отмяна Решение на МС за отнемане поради отпаднала нужда на имот – публична държавна собственост – БДПЛР „Свети Георги”- Поморие, обявяването му за имот – частна държавна собственост и внасяне му като непарична вноска в капитала на „МБПЛР – Вита“ ЕООД – Велинград.

Становището на кмета е, че имотът с прилежащите му терени трябва да попадне в забранителния списък за продажба на държавни активи (имоти). Само така ще се гарантира запазването на публичния характер на имота, независимо от начина му на управление – от държавата или от общината.

Основният мотив за обжалване на решението е, че не трябва да се допуска статутът на земята да бъде променен от публична държавна в частна държавна собственост, защото това е в разрез с волята на дарителя – Община Поморие, като наследник на Анхиалска община.

Кметът Алексиев предлага няколко варианта за управлението на БДПЛР „Свети Георги” – гр. Поморие, а именно:

Да бъде прехвърлен в активите на Община Поморие, като публична общинска собственост, съгл. Решение № 430/13.12.2016 г. на Общински съвет Поморие

Да остане в активите на Военномедицинска академия (ВМА), като публична държавна собственост, но със самостоятелно управление на второстепенен разпоредител с бюджетни средства.

Да премине към системите на “Профилактика, рехабилитация и отдих” /ПРО/ ЕАД, към Министерството на труда и социалната политика.

Да премине към Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, към Министерството на отбраната.

Така направените предложения са представени на вниманието на министър-председателя на България г-н Бойко Борисов.