Административен съд – Бургас остави без разглеждане жалбата на „Анел Корпорация“ ООД, срещу заповед, издадена от вр.и.д. кмет на Община Созопол Петя Чапевова, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж – „открит басейн 400 кв.м., бетонова площадка, подпорни стени, и пътеки“. Строителството е в имот изключителна държавна собственост, в популярната местност Буджака в Созопол.

При установените факти съдебният състав намира, че са налице условията на АПК за прекратяване на съдебното производство поради неподаване на жалбата в срок. Това обстоятелство се явява процесуална пречка за продължаване на съдопроизводството, поради което със свое определение съдът прекратява делото.

Съдебният акт може да се обжалва с частна жалба и да се протестира пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му на страните и прокурора, смятат магистратите.

През септември м.г. кметът на Созопол е издал заповед за премахване на съоръженията. Става дума за басейни, насипи, изкуствен плаж, стълби и подходи и дори подпорна стена върху някогашния Миден плаж. Заповедите за премахването им са издадени през септември м.г. от тогавашния временно изпълняващия длъжността кмет на Созопол Петя Чапевова. Настоящият кмет Панайот Рейзи не е отменил тази заповед, след като отново беше преизбран.