Община Бургас пое ангажимент да подобри драстично условията за хранене, както и самото хранене в училищата и детските градини на своя територия. По инициатива на кмета Димитър Николов стартира изпълнението на конкретна програма с няколко направления. Вече е променено менюто на най-малките, като се търси максимална близост с висшите здравословни стандарти. От началото на годината тече поетапно зареждане на детските градини с нови кухненски уреди, които дават повече опции за приготвяне на храната, а не само стандартните печене, пържене и варене.

Сега Община Бургас желае да даде начало на следващ, много важен етап от програмата. Той е свързан с подобряване на условията за хранене и менюто в ученическите столове.

В момента базата е остаряла и амортизирана. Средата е непривлекателна за учениците, липсва разнообразие в предлаганото меню. В столовете често се поднася студена храна, която се носи на огромни разстояния от мястото, където се приготвя. Не се предлагат ястия, предназначени за деца с хранителни проблеми и алергии.

Според действащия от много години механизъм за отдаване под наем, от фирмите се очаква да внасят в бюджета на Общината месечен наем, без към тях да има изисквания по отношение на здравословното хранене. Липсват и възможности за стимулиране на инвестициите в подобряване на материалната база.

Чрез провеждане на публично оповестени конкурси да се отдадат под наем обособени части от имоти - публична общинска собственост, за организиране на ученическо столово хранене за срок от 10 години. С предвидения дълъг срок ще се даде достатъчно време на потенциалния наемател да планира и възвърне своята инвестиция. Това означава също така сигурност и перспектива за него. Друг нов и важен момент е групирането на обектите в осем лота. Ще може да се кандидатства за един, два, три и повече от тях, но договор ще се сключва най много за два. Във всеки от лотовете са включени по няколко обекта. Това се предлага, защото не всички столове са еднакво привлекателни: в някои училища има повече ученици, а в други по-малко; някъде има помещения за готвене, другаде няма. Комбинирането на обектите е замислено така, че да не са много отдалечени един от друг и във всеки лот да има поне едно училище с кухня. Тя ще може да се ползва за база, в която се приготвя храната за всички обекти в групата, тоест навсякъде да се предлага прясна и топла храна.

"Надяваме се новите правила да се възприемат и до началото на лятото да имаме избрани наематели, за да почнат ремонтите", коментираха кметът Николов и заместникът му Йорданка Ананиева. Докладната записка с техните предложения ще бъде гласувана при следващото заседание на местния парламент в края на април.

С оглед постигане целите на общинската Програма за здравословно хранене, е предвидено да се изисква от кандидатите идеен проект (идейна концепция) на всеки обект, като общите изисквания са заложени в отделни приложения.

Очаква се основната инвестиция да се извършва в трапезарията на ученическия стол по направената идейна концепция от кандидата. Предложените инвестиции се остойностяват за всяко училище в съответния лот поотделно.

В тази връзка, при разглеждане на предложенията ще бъдат ценени размерът на инвестициите, които ще бъдат вложени в трапезариите и кухненските блокове, както и тяхната визия. Предложените инвестиции ще се приспадат от предложения наем до изчерпване стойността на направените подобрения. Кандидатите могат да бъдат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които нямат задължения по данъчно-осигурителната сметка в Националната агенция за приходите и към Община Бургас.

Община Бургас е категорична, че в договорите за наем трябва да бъдат включени и изисквания по отношение осигуряване на здравословна храна в училищата!