Проект "Достойни граждани на община Камено" цели качествена социална интеграция на възрастни хора и хора с увреждания при зачитане на индивидуалните им потребности и желания за постигане на независим и пълноценен живот. Планирано е създаване и устойчиво развитие на Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда, който ще предоставя социална, здравна и психологическа подкрепа на 24 възрастни и 36 души с увреждания /в т.ч. 6 деца/. Ще бъде нает и обучен персонал на Центъра в следния състав: 1 социален работник, 1 медицински работник, 1 рехабилитатор, 1 шофьор, 18 лични асистенти, 6 домашни помощници. На екипа ще бъде осигурена месечна супервизия и психологическо консултиране. Ще бъдат реализирани следните дейности:

1. Организация, управление и отчитане на проекта;

2. Текущ ремонт на материалната база. Доставка на оборудване и офис техника. Купуване на специализирано транспортно средство за хора с увреждания;

3. Информиране и публичност;

4. Обучение на персонала на Центъра за почасово представяне на услуги в домашна среда. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране и супервизия на персонала. Разработване на правила за дейността на Центъра за почасово предоставяне на социални услуги в домашна среда.

5. Подбор и оценка на потребностите на лица, желаещи да ползват услуги в домашна среда. Сключване на договори с потребителите;

6. Предоставяне на почасови здравни и социални услуги в домашна среда в зависимост от индивидуалните потребности и желания. Мотивационна и психологическа подкрепа на потребителите на услугите.

Основната цел на проекта е подобряване на достъпа до основни социални и здравни услуги на жителите на Община Камено и постигане на независимост и социална интеграция на възрастните и хората с увреждания. Специфични цели:

• Прилагане на гъвкави механизми за съчетано почасово ползване на различни социални услуги в домашна среда, съобразени с индивидуалните нужди на потребителите;

• Създаване на възможности за трудова реализация на хората с увреждания и членовете на семейството, ангажирани с грижи за близки с трайни увреждания;

• Формиране на увереност за контрол на средата у възрастните и хората с увреждания чрез предоставяне на възможност да избират необходимия им асистент;

• Ситуиране и устойчиво развитие на Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда за планиране и предоставяне на почасови здравни, социални и психологически услуги за целевите групи, живеещи на територията на Община Камено;

• Намаляване на безработицата в общината;

• Осигуряване на заетост и обучение на безработни лица в трудоспособна възраст, наети за персонал на Центъра за услуги в домашна среда;

• Повишаване информираността на населението относно предоставяните социални услуги в общността и мерките за социално включване на хората с трайни увреждания.

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

Приоритетни оси Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване

Наименование на процедура Независим живот

Код на процедура BG05M9OP001-2.002

Наименование на проекта: „Достойни граждани на Община Камено“

Срок на изпълнение (месеци) 24

Местонахождение (Място на изпълнение на проекта) Община Камено

Обща стойност на проекта - 499 940.00 лв.