Община Поморие стартира нов социален проект, чиято основна цел е осигуряването на достоен живот и предоставяне на интегрирани услуги за хора в частична или пълна невъзможност за самообслужване.

Проектът се реализира по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0071-C001 „Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в община Поморие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Чрез почасовото предоставяне на услуги специализираният Център ще осигури на своите потребители повишаване качеството на живот и ще намали риска от социална изолация. От услугите могат да се възползват 35 човека - хора с увреждания и хора над 65 годишна възраст, в т.ч. и деца с увреждания.

В сградата на Центъра ще бъде монтиран подемник, осигуряващ по- лесен достъп на потребителите до кабинетите на специалистите. Ще бъде закупен и микробус със специално оборудване, който ще обслужва хората с двигателни проблеми по домовете им. В изпълнение на заложените дейности по проекта в Центъра ще бъде нает персонал за предоставяне на интегрираните услуги: социални работници, лични асистенти, медицински работник, рехабилитатор и психолог. Откритите, повече от 30, нови работни места ще допринесат за намаляване на безработицата на територията на общината.

Проектът е с продължителност 18 месеца.