Хората с увреждания в Бургас ще получават почасови интегрирани социални услуги в домашна среда. Те ще се извършват по проект Проект № BG05M9OP001-2.002-0229-C001 "Подкрепа в семейна среда за независим живот чрез индивидуален подход". Той е с продължителност 21 месеца и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Независим живот" по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020».

Проектът, който Община Бургас реализира, ще даде възможност на хората с увреждания да бъдат осигурени важни социални услуги като личен асистент, социален асистент, домашен помощник, консултации с психолог, здравни услуги и консултации със социален работник.

Предвижда се да бъде създаден специализиран център, който ще надгради създадените вече социални услуги. Така ще се осигурят необходимите условия за подобряването на качеството на живот на хората в неравностойно положение. Услугите на специализирания център ще може да ползват около 145 души от община Бургас. Важно е да се отбележи, че дейността "личен асистент" ще може да се изпълнява и от човек извън семейството на потребителя. По този начин човекът, който е полагал грижи за своя близък, ще може да започне работа и да води по-пълноценен социален живот, отбеляза ръководителят на проекта Мая Казанджиева.

"Резултатът от такива проекти е изключително важен за цялото общество. Община Бургас от своя страна ще направи всичко възможно да подпомогне и онези хора, които няма да могат да се включат в проекта, с което да компенсира липсата на такъв тип услуги, каза зам.-кметът д-р Лорис Мануелян.

Най-новият социален проект на Община Бургас предвижда обучение на персонала, който ще се грижи за хората с увреждания. Ще бъде закупен и микробус със специално оборудване, който ще обслужва хората с увреждания.