Община Бургас изготви проект на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух за периода 2016 - 2020 г. Той вече е достъпен за предложения, мнения и становища. Всички граждани, неправителствени организации, предприятия и институции, могат да се запознаят с проекта на адрес: www.burgas.bg - раздел "Околна среда". Писмени становища и предложения се приемат в срок до 15.02.2016 г. на e-mail: m.nikolova@burgas.bg

Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух се отнася за замърсителите фини прахови частици, озон и серен диоксид. Проектът подробно разглежда и анализира резултатите от системата за мониторинг; характера и оценката на замърсената територия и населението; методите, използвани за оценка и главните източници на емисии - от битово отопление, промишленост и автомобилен транспорт.

Извършено е дисперсионно моделиране и оценка на актуалния принос на отделните сектори/източници за 2014 г., както и обобщена оценка на влиянието на групите източници.

Анализът на реализираните мерки за подобряване качеството на въздуха и ефективността им извежда и набелязаните мерки и проекти, които следва да се изпълнят - краткосрочни, но и с дългосрочна перспектива до 2020 г.

Предложени са индикатори за контрол на изпълнение на мерките, както и средствата, необходими за това.

След съгласуване с Министерство на околната среда и водите и РИОСВ - Бургас, предстои отразяване на резултатите от проведеното обществено обсъждане. Тогава проектът на Програма за подобряване качеството на въздуха на Община Бургас ще бъде представен за одобрение в местния парламент.