Агенцията по заетостта обяви старта на първия етап на схема за обучение и заетост на младежи до 29 годишна възраст – схема „Обучения и заетост за младите хора”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.

Схемата ще се реализира на два етапа на територията на всички области и общини в страната.

Първи етап: Стартира на 13.01.2016 г. и ще осигури директна заетост на младежи, които са регистрирани в бюрата по труда като безработни.

Втори етап: Ще осигури обучение на младежите за професионална квалификация и ключови компетентности, последвано от подходяща заетост.

Допустими работодатели

Работодатели от реалния сектор и общински предприятия по чл.52 от Закона за общинската собственост, отговарящи на изискванията за получаване на минимални помощи съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 г.

Органи на изпълнителната власт съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация – общини, райони и кметства.

Първи етап: Допустими дейности

Първият етап на схемата дава възможност на работодателите да наемат регистрирани в бюрата по труда безработни младежи до 29 годишна възраст на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 6 месеца на пълно работно време:

Работодателят трябва да осигури наставник за наетите младежите за период до 3 месеца. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души.

Наставник може да бъде лице от същото предприятие, което притежава професионален опит по същата или подобна професия, по която ще се провежда наставничеството.

Минимално изискване за определяне на наставници: припокриване на дейности и отговорности за заеманата от наставника длъжност при работодателя и тези, заложени в длъжностната характеристика на наетия по схемата младеж.

Възстановяване на разходи на работодателите

На работодателите, които осигурят заетост на младежи по схемата, ще бъдат покрити разходите за:

възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към които се отнася разкритото работно място, както и дължимите осигуровки за сметка на работодателя - за срок до 6 месеца;

средства за наставници в размер на половин минимална работна заплата - за срок до 3 месеца.

Изисквания към младежите за включване в схемата

Да са регистрирани в дирекция „Бюро по труда”

Да са на възраст до 29 години включително

Да не участват в никаква форма на заетост, форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности.

Начин на кандидатстване

Подаването на документи от работодатели и безработни лица за участие в схемата се извършва в дирекциите „Бюро по труда” (ДБТ).

Работодателите заявяват работни места в ДБТ, на чиято територия се разкриват.

Младежите подават заявление по образец в ДБТ, в която са регистрирани.

Процесът преминава през следните стъпки:

Подаване на заявка (по образец) за разкриване на свободно работно място от работодателите заедно с необходимите документи за допустимост по схемата.

ДБТ информира безработните младежи за обявените работни места. Младежите подават заявление (по образец) за участие в схемата, в което посочват работните места, за които кандидатстват.

Работодателят извършва подбор от насочените кандидати от ДБТ и определя лицата, които ще наеме на работа.

Работодателят не може да наема на разкрито работно място безработно лице, освободено от него или свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия в период, не по-малък от 12 (дванадесет) месеца преди датата на сключване на договора.

Работодателят сключва договор за заетост (по образец) с Агенцията по заетостта за осигуряване на заетост на одобрените от него безработни лица, за период не повече от 6 месеца. Договорът за заетост се сключва, след като работодателят одобри безработно/и лице/а и след като бъде одобрен като допустим кандидат.

Наемане на одобрените младежи по трудово правоотношение на пълно работно време.

Подробна информация за работодатели и младежи, търсещи работа, относно схема „Обучения и заетост за младите хора” може да получите в

Дирекция „Бюро по труда” – гр. Поморие, ул. „Солна” № 15

Петя Коларова – Ст. експерт :тел: 0596 2 26 09, e-mail: 207-rd@mbox.contact.bg