Парламентът подкрепя по-строги правила на ЕС за безопасност на играчките. Сред тях са:

- Забрана на най-вредните химикали, като например ендокринните разрушители

- Интелигентните играчки трябва да отговарят на стандартите за безопасност, сигурност и неприкосновеност на личния живот още при проектирането им

През 2022 г. играчките са били начело на списъка със сигнали за опасни продукти в ЕС

Според EU Safety Gate (системата на ЕС за бързо предупреждение за опасни потребителски продукти), играчките са най-често нотифицираната продуктова категория, като съставляват 23% от всички нотификации през 2022 г. и 20% през 2021 г.

Новите правила имат за цел да намалят броя на опасните играчки, продавани на единния пазар на ЕС, и да защити по-добре децата от рисковете, свързани с предметите за игра.

Поставяйки акцент върху здравето и развитието на децата, предложението засилва изискванията и забраните за някои химически вещества в играчките.

Съществуващата забрана за канцерогенни и мутагенни вещества или токсични за репродукцията вещества (CRM) се разширява, за да обхване и химикали, които са особено вредни за децата, като например вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система, или химикали, влияещи на дихателната система. Правилата са насочени и към химикали, които са токсични за определени органи или са устойчиви, биоакумулиращи и токсични.

Играчките не трябва да съдържат и никакви пер- и полифлуорирани алкални вещества (PFAS).

Всички играчки, продавани в ЕС, ще трябва да имат цифров продуктов паспорт (който ще замени декларацията за съответствие на ЕС), в който подробно се описва съответствието със съответните правила за безопасност. Това ще подобри проследимостта на играчките и ще направи надзора на пазара и митническите проверки по-лесни и по-ефективни.
Потребителите също така ще имат лесен достъп до информация за безопасността и предупреждения, например чрез QR код. В своята позиция членовете на ЕП призовават Комисията да подкрепи и предостави насоки за МСП производители на играчки при извършването на оценки на безопасността и изпълнението на изискванията за продуктовия паспорт.

Играчките с цифрови елементи трябва да отговарят на стандартите за безопасност, сигурност и неприкосновеност на личния живот при проектирането им.
Според евродепутатите играчките, използващи изкуствен интелект, които попадат в обхвата на новия Закон за изкуствения интелект, ще трябва да отговарят на изискванията за киберсигурност, защита на личните данни и неприкосновеност на личния живот.
Производителите на цифрово свързаните играчки трябва да спазват правилата на ЕС за киберсигурност и да отчитат, когато е уместно, рисковете за психичното здраве и когнитивното развитие на децата, които използват такива играчки.

"Децата заслужават възможно най-безопасните играчки. С преработените правила за безопасност на играчките ние им предоставяме точно това. Предпазваме ги от невидими опасности, като например вредни химикали, и гарантираме, че предупреждения, като например възрастовите ограничения, са ясно видими онлайн.
Новият цифров паспорт на продукта ще гарантира, че потребителите имат достъп до необходимата информация. В същото време търговските тайни ще бъдат защитени - един силен сигнал за лоялна конкуренция и за Европа като място за бизнес", посочи докладчикът Марион Валсман.

Преди пускането на дадена играчка на пазара, производителите трябва да извършат оценка на безопасността, която обхваща всички химични, физични, механични, електрически опасности, свързани със запалимостта, хигиената и радиоактивността, както и потенциалното излагане на въздействието им.