Четири идентични жалби на граждани на Поморие, собственици на апартаменти в района, възразяват срещу проекта за изграждане на многоетажен паркинг срещу сградата на Община Поморие. Сред посочените мотиви са спиране „гледката към морето“ и нарушаване правото на „нормален живот“. Получените жалби спират изпълнението на заповед на кмета за обединяване на два имота, върху които да бъде изграден многоетажен паркинг, при спазване на градоустройствените показатели за зоната, в която се намират.

Подадените жалби са изпратени до Административен съд – Бургас по компетентност. До произнасянето на Съда, процедурата е временно прекратена.

„Ще си позволя да напомня, че преди 12 години, теренът на сегашния паркинг срещу Общината беше място, обрасло с трева, с разположени няколко стари бараки. Терените, върху които днес се намират три от общинските паркинги бяха предвидени за жилищно строителство. Една от първите задачи, които изпълних като кмет, вследствие на поетия ангажимент за решаване на проблема с липсата на места за паркиране, бе терените да бъдат преотредени. Те не се застроиха, а са функциониращи паркинги още от 2012 година. Днес, след 12 години, нуждата от места за паркиране е още по-голяма заради увеличаване броя на автомобилите и туристите през летния сезон. За съжаление, поредната инвестиция на Общината, с изпълнени всички изисквания на Закона за устройство на територията и спазени необходимите отстояния, а именно – изграждането на многоетажен паркинг, ще бъде забавена на основание законоустановени процедури, които сме длъжни да изпълним.“, коментира случая кметът Иван Алексиев.