Oбщинските съветници подкрепиха извънредната докладна записка на кмета Димитър Николов за разширяване капацитета на новосъздадената социална градина за възрастни хора с деменция „Грижовник“. Аргументът за това е необходимостта от своевременно подаване на проектното предложение по проект „Красива България“ и спазване на крайния срок – 15.03.2024 г.

Новата социална услуга стартира пилотно с капацитет 10 човека в сградата на Домашен социален патронаж на ул. „Иван Богоров“ № 20, с което Бургас стана първият град в страната, предлагащ целодневни грижи от психолози, рехабилитатори и социални работници за възрастни хора с деменция.

В докладната записка се посочва още, че услугата е свързана с грижата за живота и здравето на гражданите, което е от особено важен обществен интерес, затова се предвижда капацитетът й да се разшири и надгради с възможности за включване до 30 човека.

Помещенията, в които стартира социалната градина не позволяват това, поради което е намерена сграда – общинска собственост, която да позволя не само грижа за по-голям брой потребители, но и възможност за разгръщане на целия спектър от дейности, включително и възможност за занимания и упражнения на открито.

Сградата е на бивша детска градина в село Твърдица, която е със стабилна конструкция, но е необходим основен ремонт на покривната конструкция, която е компрометирана на няколко места, и на помещенията в нея. За участие в процедурата се налага Община Бургас да съфинансира ремонт на покривната конструкция на сградата.

Социална градина за възрастни хора „Грижовник“ е създадена в отговор на отчетен значим социален интерес и потребност от целодневен престой на пълнолетни хора над 50 години, диагностицирани с деменция от различен произход. Целта е те да получават професионална грижа в приятна и дружелюбна атмосфера, с осигурени занимания и възможности за разширяване на социалните контакти под наблюдение на специалисти.

Услугата ще даде възможност на близките да продължат да упражняват своята трудова дейност, без притеснения за рисковете, които придружават ежедневието на техните роднини с деменция, ако бъдат оставени без надзор, ще намали настаняването в социални домове, създаващо усещане за изоставяне и ще предложи на потребителите внимание и уважение към тяхното състояние и потребности.