С 45 ласа за от 45 гласували Общинският съвет на Бургас подкрепи докладната на кмета Димитър Николов Общината да кандидатсва с проектно предложение за модернизиране на осветлението в още 4 жилищни компекса в града по процедура от Национален план за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на проектното предложение е да се повиши енергийната ефективност на системата за външното изкуствено осветление на територията на община Бургас, чрез технологичното ѝ обновление и модернизация в 4 района: жилищните комплекси „Славейков”, „Лазур”, „Зорница“ и Централна Градска Част.

В резултат от изпълнение на инвестицията ще се подобрят енергийните характеристики, като се постигне най-малко 30 % спестяване на първична енергия. Но едновременно с това значително ще бъде подобрено нивото на осветеност по кварталните улични мрежи.

Предвидените дейности включват пълна подмяна на съществуващите осветителни тела с нови високоефективни източници на светлина, които имат повишени експлоатационни характеристики и повишена ефективност – светодиодни (LED) осветители от последно поколение. Проектът включва и надграждане на автоматичната система за управление и контрол на уличното осветление в посочения обхват. Той е в унисон със заложения в Програмата за демографско развитие на Бургас стратегически приоритет за осигуряване на ефективна и добра среда за живеене.

Максималната стойност на проектното предложение е до 2 000 000 лева, което представлява 100 % от общите допустими разходи.

Съгласно условията за кандидатстване, Община Бургас се задължава за период от 5 години след приключване на проекта да извършва ежегодни вноски във Фонда за декарбонизация. Условия и ред за това ще бъдат уредени с допълнително споразумение.