На 06.02.2024 г. приключи изпълнението на проект BG16RFOP001-7.001-0038 „Пилотна инициатива за свързаност в Югоизточния регион – Подобряване на свързаността на второстепенната и третостепенната пътна мрежа в област Бургас с Трансевропейската транспортна мрежа за товари и пътници чрез реконструкция на пътища, в т.ч. строителство, реконструкция, рехабилитация и ремонт (основен и/или текущ) на републикански, горски и общински пътища“, във връзка с който са обновени: бургаската улица „Одрин“, общински път BGS 1033- свързващ гр. Българово с републиканската пътна мрежа и отсечка от общински път BGS 1030 – свързващ кв. Долно Езерово с републиканската пътна мрежа. Дейностите по реконструкция и рехабилитация на пътните участъци са финансирани от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 чрез ЕФРР и се изпълняват в партньорство с АПИ и ЮИДП-Сливен

По този повод бургаски журналисти бяха поканени да присъстват на заключителна пресконференция за отчитане резултатите от изпълнението на проектните дейности. Събитието се състоя на мястото на изпълнение на един от основно реконструираните участъци по ул. Одрин, по която са изградени 2 допълнителни платна и велоалеи. Освен с ново осветление улицата разполага и с нови паркинг площи, нови джобове за спирките на градския транспорт и нова отводнителна система за дъждовни води.

Инж. Коралска уточни, че в рамките на осигуреното финансиране и за много кратко време е извършена и реконструкцията на общински път BGS1033 в участъка от път I-6 „Бургас-Айтос“ през Българово до АМ Тракия, вкл. с обновяване на улична и тротоарни настилки вътре в самия гр. Българово. Относно ремонта на Общински път BGS1030 /от път III-9008 /Бургас-кв. Долно Езерово/ до /ІІІ-6008// - от км 0+000 до км 2+400, в следствие изпълнението му, значително се е подобрило времето за придвижване на служители и товари по обновената отсечка.

Очакванията са инвестициите в обновяване на общинската пътна инфраструктура, освен подобряването на качествените характеристики на пътищата да допринесат за съкращаване на времето за придвижване и поддържането на постоянна скорост на придвижване на превозните средства, което от своя страна ще допринесе за намаляване емисиите на парникови газове.

Дейностите по реконструкция и разширение на ул. Одрин, ремонт на Общински път BGS1033 и ремонт на Общински път BGS1030, целят подобряване на инфраструктурата в Югоизточен регион и в краткосрочен план ще допринесат за подобряване качеството на живот не само за населението на Община Бургас, а и за общините Айтос, Камено, Средец, ще улеснят транзитно преминаващите товарни автомобили, достъпността до TEN-T мрежата на товари и пътници в рамките на региона като намалят времето за придвижване и повишат безопасността на транспортната инфраструктура.

По-добрата транспортната свързаност е изключително важно условие и подобряване на условията за икономическо развитие и просперитет на териториите, засегнати от лошото качество на транспортната инфраструктура. В този смисъл резултатите от изпълнените дейности по проект BG16RFOP001-7.001-0038 „Пилотна инициатива за свързаност в Югоизточния регион – Подобряване на свързаността на второстепенната и третостепенната пътна мрежа в област Бургас с Трансевропейската транспортна мрежа за товари и пътници чрез реконструкция на пътища, в т.ч. строителство, реконструкция, рехабилитация и ремонт (основен и/или текущ) на републикански, горски и общински пътища“ ще повлияят територията на целия Югоизточен регион с население, което представлява една пета (19.3 %) от общото население на България, което през активния туристически сезон (май – септември) нараства приблизително между 22 % и 47 %.