Предвижда се обособяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна в природен парк "Странджа". Това става ясно от публикуван проект на заповед на Министерството на околната среда и водите.

Защитената зона ще обхваща няколко населени места в четири общини - Малко Търново, Царево, Средец и Приморско. В защитената зона се забранява провеждането на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища.

Сред забраните е унищожаването на естествената растителност в крайбрежната плажна ивица и в дюни. Не е позволено използването на дънни тралиращи и драгиращи средства, както и изграждането на изкуствени подводни рифове и острови в морето. В заповедта на министерството се посочва още, че не са позволени проучвания в неблагоустроени пещери през размножителния период на прилепите между 1 март и 30 юни. Забранява се и добива на дървесина в горите във фаза на старост.

В срок до един месец заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища или възражения. След това забраните влизат в сила от обнародването им в "Държавен вестник".

Източник БНТ