Няма опасност за България вследствие на инцидента в Уралския електрохимически комбинат в руския град Новоуралск, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. В информацията, разпространена от РИА Новости се посочва, че нивата на радиация в обекта и околността на града са нормални. Урановият хексафлуорид, изтекъл от разхерметизирал се цилиндър, се използва за обогатяване на уран за атомни електроцентрали. Инцидентът е локален, а мястото, на предполагаемата авария се намира далеч от територията на Република България.

Към настоящия момент Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон не е регистрирала изменения на радиационния гама-фон на територията на България, над естествените вариации, характерни за гама-фона в пунктовете за измерване.

МОСВ чрез Изпълнителна агенция околна среда (ИАОС) администрира Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон. Системата разполага с 26 автоматични мониторингови станции разположени на територията на страната, които извършват непрекъснати измервания на радиационния гама-фон.

Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон е част от Европейската платформа за обмен на радиологични данни (EURDEP). Данни за радиационния гама-фон от нашата страна се подават към EURDEP на всеки един час и могат да бъдат наблюдавани по интернет на следния адрес: https://remap.jrc.ec.europa.eu/Advanced.aspx

На страницата на ИАОС, всеки ден след 11:30 ч. се издава ежедневен бюлетин за радиационната обстановка: https://eea.government.bg/bg/output/daily/bulletin-rad.html

На територията на страната има изградени и шест стационарни станции в градовете Враца, Монтана, Бургас, Варна, Свищов и София за мониторинг на естествени и техногенни радионуклиди в аерозолни филтри. Детерминирането на радионуклиди се осъществява посредством гама-спектрометрия с висока разделителна способност. Рутинно в изпълнение на мониторинговата програма се следят следните радионуклиди: 238U, 226Ra, 228Ra, 40К, 210Pb, 7Be и 137Cs.

По повод военните действия на територията на Република Украйна, експерти в лабораторията по радиационни измервания, към системата на ИАОС, работят с разширена библиотека за детерминиране, включваща всички възможни гама излъчващи радионуклиди.

Резултатите от проведените изпитвания се интерпретират съгласно нормите посочени в Приложение № 2 към чл. 18, ал. 6, Таблица 4 на Наредба за радиационна защита / обн. ДВ бр. 16 от 20.02.2018 г., изм. и доп. ДВ бр. 110 от 29.12.2020 г., в сила от 20.02.2018.