Родителите на повечето деца ще получат по 300 лв. за следващата учебна година – половината в началото на учебната година, а останалите в началото на втори срок. Но децата от шести и седми клас ще останат пренебрегнати и техните родители няма да получат подпомагане.

По инициатива на Министерството на труда и социалната политика в проекта на Закон за държавния бюджет за 2023 г. е заложена промяна, с която се цели да отпадне изискването родителите да представят удостоверение, че детето им е записано в следващ клас на обучение при кандидатстване за еднократна помощ за ученици във втори, трети и четвърти клас по Закона за семейни помощи за деца. От Министерство на финансите са предложили помощ да бъде предоставена и за учениците от пети клас. Но за тези от шести и седми пари няма да има.

Остава изискването за предоставяне на удостоверения за записаните ученици в първи и осми клас, в случай че семействата искат да получат помощта преди началото на учебната година, защото в тези етапи на обучение има задължително записване, уточняват от министерството. Това се налага, тъй като по служебен път Агенцията за социално подпомагане (АСП) получава от МОН данните за реално записаните ученици в съответния клас на обучение най-рано на 5 октомври, т.е. след началото на учебната година.

За учениците от втори, трети и четвърти клас ще се проверява служебно в кой клас са били през предходната учебна година, тъй като те задължително продължават в по-горен клас съгласно Закона за предучилищното и училищното образование. След получаването на официалните данни от МОН експерти от АСП ще проверяват дали учениците, за които е изплатена вече помощ, действително ходят на училище. Ако не фигурират в списъците на училищата, родителите им ще трябва да възстановят неправомерно получените суми.

Агенцията за социално подпомагане, чрез териториалните си поделения, вече започна приема на заявления-декларации за отпускане на еднократната помощ за ученици за учебната 2023/2024 г., като обработва всички постъпили документи.

Изплащането на средствата ще стартира след приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., в който ще се определи размерът на помощта за предстоящата учебна година. Проектът предвижда да бъдат давани по 300 лв. на учениците. Но проектът предвижда децата да бъдат разделени според това в кой клас са и за някои да има пари, а за други да няма.