Създаване на ТЕЛК и НЕЛК във всички държавни и общински болници и комплексни онкологични центрове предвижда проект на постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.

В университетските държавни болници ще трябва да има най-малко две комисии.

Териториални експертни лекарски комисии могат да се откриват и в други държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ, центрове за психично здраве и центрове за кожно-венерически заболявания.

Предвижда се ограничаване на броя на възможните случаи, при които НЕЛК може да връща процедурата за ново разглеждане от ТЕЛК. Това може да се случи само еднократно, като при повторно обжалване на решението на ТЕЛК в една процедура НЕЛК не връща решението на ТЕЛК за ново разглеждане, а го решава по същество.

Предвижда се допълнително стимулиране на комисиите, които се произнесат в двумесечен срок.

Регламентира се задължението на РЗИ да уведомяват служебно хората за необходимостта от редовно преосвидетелстване не по-късно от четири месеца преди изтичане на определения в експертното решение срок на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.

В ТЕЛК задължително се включват всички началници на клиники/отделения от лечебното заведение, към което е разкрита Комисията.

Структурата на НЕЛК включва заместник-директор, отдел "Административно, правно, финансово, стопанско и информационно обслужване", отдел "Медицинска експертиза", състоящ се от специализирани лекарски състави по профили на заболяванията и сектор "Техническа обработка на експертните решения", и длъжностно лице по защита на данните.

В документа е предвидено органите на медицинската експертиза да могат да ползват пълната информация от записите в електронните здравни досиета на пациентите.

Освидетелстването на лицето във връзка с обжалвани болнични листове се извършва от ЛКК и ТЕЛК по района на лечебното заведение, издало болничните листове.

При определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане териториалната експертна лекарска комисия се произнася въз основа на наличната медицинската и друга документация, включително и информацията в електронните здравни записи на лицата в Националната здравно информационна система, без да се извършва клиничен преглед.

Проектът е публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването за едномесечно обсъждане. За всички случаи се добавя и "уведомяване по електронен път".