Във връзка с постъпили въпроси относно одобреното финансиране в размер 23 552 300 лв. с Решение на Министерския съвет за реализиране на обект „Аварийна реконструкция на филтърно и помпено стъпало на ПСПВ „Ясна поляна“ и на обект „Временно укрепване на носещата конструкция на резервоара за питейна вода на ПСПВ на язовир „Ясна поляна“ и разликата с предварително обявената искана сума от Областна управа-Бургас уточниха следното:

Идейният проект, изготвен от „ВиК“ - Бургас ЕАД, е бил 15 млн. лв. без ДДС.

Работният проект, изготвен от „ВиК“ - Бургас ЕАД, е остойностен на 18 737 664,11 лв. без ДДС и включва само „Аварийна реконструкция на филтърно и помпено стъпало на ПСПВ „Ясна поляна“.

В крайната финансова обосновка е добавен нов обект „СМР за временно укрепване на носещата конструкция на резервоара за питейна вода на ПСПВ на язовир „Ясна поляна“ на стойност 591 128,65 лв. без ДДС.

Крайната цена на двата обекта възлиза общо на 19 626 857,72 лв. без ДДС.

Цена с ДДС - 23 552 229,26 лв.

По реализирането на двата обекта в посочените суми са включени и разходите за задължителните надзори – авторски, строителен и инвеститорски контрол, които са процент от сумата на всеки един от обектите“, допълват от Областна управа.