Районен съд – Бургас направи отчет на дейността си за 2022 г. Вследствие на войната в Украйна се е увеличил броят на пребиваващите в страната украински и руски граждански, което е довело до повишаване на сделките с имоти, с участието на чужденци, както и съответно на имуществените спорове. През 2022 година съдът отчита засилване отново на мигрантския натиск и зачестяване на случаите на незаконно преминаване на границата с Република Турция, съответно до увеличаване на наказателните дела в Районен съд – Бургас с участието на чужденци.

През 2022 година Районен съд – Бургас е разгледал 15 424 дела, 13 627 от които са свършени. При 11 109 дела съдебната инстанция се е произнесла с акт по същество и едва 2 518 са прекратени. Т.е. 88 % от всички дела за разглеждане в съда са свършили в тримесечен срок през отчетната година. 5 639 наказателни дела е разгледал Бургаският районен съд през миналата година. Решените наказателни производства са 5 216, което показва, че са свършени 92,49 % от тях. Налице е тенденция за намаляване на обжалване и протестиране на съдебните актове на Районен съд - Бургас. Административният ръководител – председател на Районен съд – Бургас отчита, че важна за дейността на съда и добрите резултати от работата му е действителната натовареност на магистратите.

В началото на 2022 година магистратите от съда вземат решение да се положат повече усилия към прилагането на медиацията като способ за извънсъдебно разрешаване на спорове. През годината са подадени 21 заявления за започване на процедура по медиация по висящи дела, водени в Районен съд - Бургас, като 18 от тях са по граждански дела и 3 по наказателни. Пет от проведените медиации приключват с постигнато споразумение между страните, които споразумения са утвърдени от съда. За сравнение, през 2021 г. заявленията за медиация са били само шест.

И през 2022 година Районен съд – Бургас продължава да работи активно в посока инфирмиране на младите хора, като през годината са реализирани множество инициативи в сътрудничество с бургаските училища и университети. Административният ръководител на Районен съд–Бургас и директорът на Средно училище „Йордан Йовков“, Анна Пенева, подписват рамково споразумение за 5-годишно сътрудничество, на 13 април 2022 г. Това е иновативното бургаско училище с открита паралелка „Съдебна администрация“.

Дейността на Районен съд - Бургас през миналата година по показателите за резултат, ефект и ефективност, заложени в Информационното табло на ЕС в областта на правосъдието, е с високо отчетени резултати, показва представения доклад.

Правейки анализ на свършеното през изминалата година, ръководството на Районен съд – Бургас си поставя краткосрочни цели за осъществяване през настоящата 2023 година. Сред приоритетите на съдебната институция ще бъдат адаптирането на Центъра по медиация към измененията в Закона за медиация и продължаване на краткосрочната стратегия на съда. Включване на съдии от Районен съд - Бургас в работни групи, администрирани от Висшия съдебен съвет и Министерство на правосъдието, както и в експертните екипи на Съвета за криминологични изследвания. Внедряване на надеждна система за обратна връзка от обслужване на потребителите на съответните услуги, предоставяни от съда. Електронизация на правосъдието.

Доклада е достъпен на интернет-страницата на Районен съд – Бургас: https://burgas-rs.justice.bg/bg/5327.