Съседите в една жилищна сграда ще могат да поставят общи соларни панели на покрива на блока и да си делят получената от тях електроенергия, която ще се приспада от сметките на всеки потребител, след като сключат договор с електроразпределителното дружество. Ако решат да ползват тока само за собствени нужди, съседите няма да дължат пари за това, че ползват мрежата на електроразпределителното дружество. Това е записано в проект за промени на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), които са внесени от Министерски съвет в парламента.

Комшиите ще имат право да произвеждат и съхраняват електрическа енергия от фотоволтаици и други възобновяеми източници, да инсталират технологии за съхранението на тази енергия и да продават излишните количества. За да се случи по-лесно това, държавата ще има ангажимент да осигури възможност за ползване на ВЕИ от всички клиенти, включително и на социално уязвимите, да премахне регулаторните пречки това да се случи, да улесни достъпа до финансиране и да въведе допълнителни стимули.

Хората, които искат да инсталират соларни панели на блока или къщата си, вече няма да имат нужда от строително разрешение, за да го направят за мощности до 100 мегавата. Те ще подават уведомление до местните власти и, ако до 14 дни не им бъде забранено, ще действа принципът на мълчаливото съгласие. За поставяне на ВЕИ в урбанизирани територии, включително и на покриви или в дворове на къщи, няма да се изисква ОВОС, пише още в проекта.

Инсталациите ще могат да бъдат управлявани и от външни фирми, без те да се считат за потребители на енергия от собствено ВЕИ. Освен това хората, които искат да ползват ВЕИ, могат да се сдружават и в общности, които заедно да произвеждат и да си преразпределят електроенергията от обща инсталирана мощност, не само на блокове, но и на общи терени например, гласят промените. По този начин група от хора може да се възползва от възобновяеми източници, инсталирани на терен, собственост на един от тях, в случай, че са инвестирали заедно в инсталацията, без да се налага да си препродават енергия помежду си.

Целта на законопроекта е до 2030 г. делът на ВЕИ в енергийния микс на страната да е минимум 27 на сто. Приемането на нормативния акт е и един от ангажиментите, които страната ни трябва да изпълни, за да получи финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост.