Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас обяви допълнителен прием на документи за кандидатстване и записване в специалности, в които има незаети места за първи курс на учебната 2022/2023 г.

Единични свободни бройки има във Факултета по обществени науки, включително за специалности с допълнителна квалификация „учител“ и начална и предучилищна педагогика с чужд език.

Във Факултета по природни науки има ограничени бройки за специалност Химия с допълнителна квалификация „учител“.

Все още кандидатстудентите могат да подадат документи за прием във Факултета по технически науки, където базата е една от най-модерните във страната. Сред най-съвременните специалности са тези свързани с компютърни технологии и софтуерно инженерство.

В университета студентите имат възможност да учат и профилирани специалности, които нямат аналог в други учебни заведения. Сред тях са: Химични технологии и психология на кризисните ситуации, Технология на нефта и газа, Технология на стъклото, керамиката и строителни свързващи вещества и др.

Във Факултета по обществено здраве и здравни грижи има незаети места за специалността Здравен мениджмънт (задочна форма на обучение).

В Колежа по туризъм все още има възможност за записване на студенти за Организация и управление на хотел и ресторант.

В Техническия колеж има места за студенти по Автомобилна електроника, Електротехника и Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника.

Кандидатстудентските документи се подават в Учебно-информационния център на Университета (Бургас, бул. „Проф. Якимов“, №1, студентско общежитие, бл. №1, партер).

Работното време на комисиите по прием на документите е всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.00 ч. Срокът за приемане на документите и записване на приетите студенти е до 2 септември (за задочна форма на обучение) и до 9 септември (за редовна форма на обучение).

Желаещите да участват в допълнителния прием, трябва да отговарят на следните условия:

- да притежават диплома за средно образование;

- да са положили конкурсен изпит в Университет „Проф. д-р А. Златаров“-Бургас или аналогичен изпит в друго легитимно висше училище през настоящата 2022 г. или да имат оценка от държавен зрелостен изпит (матура) от 2008 г. и следващи години.

При образуването на състезателния бал на кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди 2008 г. и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература.

Повече информация за точните незаети бройки в различните специалности може да откриете в сайта на университета в рубриката „Допълнителен прием на студенти за учебната 2022/2023 година“: https://www.btu.bg/