Украинският джип, който предизвика възмущение, след като паркира в южната част на морски плаж „Алепу“, предизвика проверка.

РИОСВ са подали сигнал в полицията. Вчера е извършена и проверка на място от експерт на РИОСВ – Бургас. Тя е установила следи от преминаване на моторно превозно средство върху плажната ивица с дължина около 60м. Следите са извън границата на защитената територия - природна забележителност „Пясъчни дюни в м. „Алепу“, но попадат в границите на защитена зона „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Заснети са координатни точки на следите и са съпоставени с цифровата информация в РИОСВ-Бургас, включително модели за разпространение на дюнни природни местообитания по Черноморското крайбрежие.

„Установи се, че следите преминават през картирани дюни в Защитена зона „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. От преминаването на автомобила през пясъчните дюни не са установени увредени растителни видове, за която режимът определен със заповедта за обявяване на ЗЗ „Ропотамо“ предвижда санкциониране от РИОСВ- Бургас по реда на Закона за биологичното разнообразие.

С оглед предотвратяване на нарушения, свързани с навлизане на моторни превозни средства в границата на природна забележителност „Пясъчни дюни в м. „Алепу“, РИОСВ - Бургас отново ще постави информационни табели, означаващи защитената територия и указващи забранителния режим, определен със заповедта за обявяването ѝ”, съобщават от РИОСВ.