„Стартиралата процедура по предложение на Сдружение „Да запазим Корал“ за обявяване на морска защитена територия „Корал“ е по реда на Глава Трета от Закона за защитените територии (ЗЗТ), а не за морска защитена зона по реда на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Предложената територия вече попада в границите на защитена зона (Натура 2000) – BG0001001 „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаунa, обявена със Заповед № РД-1042/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 19/2021 г.), изменена (увеличение на площта) с Решение на Министерски съвет № 564/30.07.2021 г. (обн., ДВ, бр. 64/2021 г.).“. Това съобщиха от РИОСВ-Бургас по темата, разпалила страстите в южната морска община Царево.

„Съгласно Закона за защитените територии, обществено обсъждане на предложение за обявяване на защитена територия се прави само при обявяване на категориите резерват, поддържан резерват, национален парк и природен парк. При обявяване на защитена територия от категориите „защитена местност“ и „природна забележителност“ се извършва предварително съгласуване с Министерство на земеделието и Изпълнителна агенция по горите, когато предложението засяга горски територии.

Със своя заповед, Директорът на РИОСВ - Бургас назначи комисия, която да разгледа предложението, след като Министерството на околната среда и водите се произнесе за целесъобразност. В рамките на комисията по обявяване на морска защитена територия „Корал“ са включени освен представителите на институциите, описани в чл. 38, ал. 2 от ЗЗТ и представители от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и Басейнова дирекция „Черноморски район“. Приложената с придружителното писмо проекто-заповед е само илюстративна. Тя цели да запознае членовете на комисията със задължителните реквизити в такъв административен акт, като предвид целта и предмета на опазване в проекто – защитената територия са предложени примерни режими на опазване. В писмото, както и в самата заповед за свикване на комисията по реда на Закона за защитените територии е посочено, че комисията трябва да разгледа и вземе окончателно решение, относно обявяването, границите и режима на предлагания защитен обект. Проекта на заповед не е влязъл в сила индивидуален административен акт. Съгласно ЗЗТ документацията, която се подготвя преди провеждане на комисия съдържа обосновка, картен материал, площно разпределение на гори, земи и водни площи и проект на заповед за обявяване. Също така, в случай че комисията приеме предложението за обявяване на защитената територия, същата в рамките на заседанието подготвя проект на заповед за обявяване.

С обявяването на защитена територия се определя и нейния режим на дейности, който започва да действа след влизане в сила на заповедта на министъра на околната среда и водите.“, посочват още от екоинспекцията.