Започва кандидатстването по Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България за втори отчетен период от 01.04. - 30.04.2022 г., съобщават от Министерството на туризма.

Програмата цели подпомагане на предприятия и лица, които упражняват дейност в категоризирани и регистрирани места за наставане по смисъла на Закона за туризма, вписани в Националния туристически регистър (НТР), както и бюджетни организации и лица, които стопанисват обекти, вписани в Регистъра на местата за подслон и предоставящи услуга по настаняване и изхранване на лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Република Украйна.

Разселените лица от Украйна, обхванати от временната закрила, въведена в действие от ЕС и предоставена в Република България по Закона за убежището и бежанците, включително и лицата под 18 години, имат право на хуманитарна помощ за настаняване и изхранване в места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър или в създадения за целите на изпълнението на програмата Регистър за места за подслон, в общ размер на 43,60 лв. (четиридесет и три лева и шестдесет стотинки) с вкл. ДДС (при ДДС в размер на 9%-на ставка) на едно лице за нощувка и храноден (закуска, обяд и вечеря), в т.ч. туристически данък и транспортиране, когато е извършено. Разходите за ДДС са за сметка на програмата.

Средствата се изплащат ежемесечно от бюджета на Министерството на туризма след одобрение от Министерския съвет, по предложение на министъра на туризма на база на фактически извършени разходи.

Заявленията за изплащане на средствата се подават по електронен път чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) от 10:00 часа на 01.05.2022 г. до 16:30 часа на 05.05.2022 г. за отчетния период от 01.04.2022 г. до 30.04.2022 г.

Линк към отворената програма за кандидатстване: https://enims.egov.bg/bg/s/Procedure/Info/badcad1b-c5fb-4568-9b7f-876054f1eec1