Община Бургас започва изпълнението на проект, чиято цел е ограничаване на използването на прясна вода от Мандренското езеро за технологични нужди и опазване на природните ресурси, съобщават от пресслужбата на местната власт.

Проектът - „Иновативна технология за третиране на води за по-добро управление на речните басейни“ – WATEROIL, се реализира със средства по Програма Лайф 2020 – LIFE20 ENV/BG/001042, сектор „Води и морска околна среда“.

Целта на WATEROIL е да бъде внедрена иновативна технология, която ще позволи използваната вода в технологични процеси да се пречиства и използва отново.

Това ще доведе до намаляване на използването на прясна вода от езерото с 420 000 куб. м. годишно.

Използването на новата технология има специфична цел да се намалят емисиите на замърсители във въздуха и да се подобри екологичното състояние на Мандренското езеро, което е част от защитена зона „Мандра - Пода“, и да се съхрани неговото биологично разнообразие.

Община Бургас ще разработи и приложи методология за оценка на разпространението на неприятни миризми от технологичните процеси, която ще е базирана на най-добрите практики и европейските стандарти в тази сфера.

Друга дейност, която ще изпълнява местната власт, е извършването на мониторинг за качеството на атмосферния въздух с мобилната станция.

Финансирането на дейностите се осъществява със средства по програма LIFE и пари от общинския бюджет.