О Б Я В А

На основание чл.69 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, и във връзка с изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол №213 по т.2.1 от 30.03.2016г., съгл. решение по т.9 от Протокол №7/25.04.2016г. на Комисия чл.70, ал.6 (изм., с решение №263/20.09.2012г.) от НРПУРОС /назначена със Заповед № 8-Z-1754/17.12.2015г. на Кмета на Община Созопол/, открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.7 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 7, с площ от 37,00 кв.м., и прилежащи части – 5,37%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573

Начална тръжна наемна цена на имота е в размер на 380,00лв. /триста и осемдесет лева /

Стъпка за наддаване – 5% от началната тръжна цена в размер на 19,00лв./деветнадесет лева/

Размер на депозита за участие в процедурата – 38,00лв./тридесет и осем лева /- 10% от началната тръжна цена .

Депозита се внася по банкова сметка на Община Созопол при „Инвестбанк“АД - IBAN BG66IORT73783311156300.

Ценанатръжнатадокументация – 20,00лв./двадесет лева/,без ДДС.

Срок за отдаване под наем на обекта е 1 /една/ години от датата на сключване на договора.

Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на 13.07.2016г.

Право на участие имат физически и юридически лица които нямат непогасени данъчни задължения към Община Созопол, не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/

Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2 до 16.00часа на 13.07.2016год. Върху плика се отбелязват името на участника и цялостното наименование на обекта. В плика с предложението за участие се представят всички изискуеми от тръжната документация документи. Към момента на подаване на предложението се представя копие от документа, доказващ внасянето на депозита. В плика се прилагат и документи, установяващи представителната власт на упълномощеното лице.
Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите внася по сметка на Община Созопол, предложената от него цена увеличена с местен данък и административна такса с включено ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.

Оглед се прави от участник закупил тръжна документация в определен от общинската администрация ден и час в срока определен по-горе след предварителна заявка, тел. за контакти: 0550 / 25772.

Търгът ще се проведе на 14.07.2016г. от 14.00часа в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук и утвърдени от Кмета на Община Созопол условия.

Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.

Панайот Рейзи

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПО