Забраната за строителство в Черноморец и Созопол влиза в сила от днес. Ветото е в сила за района на Черноморец, в.с.„Света Марина", м.”Буджака”, м.”Каваци”, м.”Мапи”, м. ”Градина”, м.”Аклади”,м. Ачмалъци, м.”Герени”,м. „Аклади чеири”, м.”Акра” както и други самостоятелно обособени курортни комплекси и курортни територии, къмпинги и ваканционни селища. Забраната е до 30 септември. През този период трябва да се преустанови достъпа на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито. До 1 юни строителите трябва да привършат и с вътрешните довършителни дейности и приведат обектите в подходящ вид. В Равадиново от 1 юли до 15 септември трябва да се преустанови достъпа на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито. При извършване на демонтажни и монтажни работи на закрито, да се спазват изискванията и забраните , определени съгласно Наредба за опазване на обществения ред и сигурност на Община Созопол.

„Фокус” уточнява, че във всички останали курортни и вилни територии по чл.15 от ЗУЧК, в границите на Община Созопол, неупоменати по-горе и попадащи в Зони „А" и „Б", съгласно чл.10 и чл.11 от ЗУЧК: от 01.06.2016год. до 30.09.2016год. - да се преустанови достъпът на всякакъв вид тежка строителна механизация и извършването на всички видове строителни и монтажни работи на открито, като вътрешни довършителни работи без използване на строителна техника и механизация се разрешават в часовете - от 9.00ч. - 12.00ч. и от 16.00ч. - 19.00ч. Участниците в процеса на строителството в горепосочените територии, при преустановяване на строителните и монтажни работи в определените срокове, да предприемат необходимите мерки за ограждане и обезопасяване на строителните обекти, както и да изчистят тротоарите и уличните платна около строежите от строителни материали и механизация и да демонтират временно поставените/монтирани обслужващи обекти, разположени извън границите на строителната площадка, определена по установения ред.
Изключения от забраните се допускат за: Неотложни аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности. Когато да изпълнението на същите е необходимо издаване на разрешение за строеж, това условие да се отбелязва в издаденото РС. Когато за изпълнението на същото не е необходимо издаването на РС, необходимите дейности да се удостоверяват чрез протоколи от длъжностни лица от общинска администрация и/или становища/доклади на правоспособни технически и инженерни лица. Изпълнението на обекти –общински или държавни, със значим обществен интерес , изпълнението на които е обвързано с конкретни ангажименти по Оперативни програми, Кохезионен фонд, Републикански и общински бюджет и др. Без спиране ще се изгражда обект „КПС Равадиново и напорен тръбопровод”. За ремонти на улици и тротоари забраната ще е в сила от 30 юни до 15 септември. За асфалтиране, преасфалтиране и локален ремонт на общински пътища и улична мрежа град Созопол и съставни населени места забраната е в сила от 30 юни до 15 септември.