Единна система за туристическата информация (ЕСТИ) ще свърже в реално време регистрите на хотелите с Министерство на туризма, Министерството на вътрешните работи, Националната агенция по приходите и общините. Глобите за нарушения, свързани с регистрирането на гости, ще стигат до 7 000 лева. Това предвиждат промените в Закона за туризма.

Новата система, според ведомството, ще извади на сектора на светло и ще подобри събираемостта на постъпленията от туристическата дейност. При неизпълнение на задълженията, свързани с регистрите за настанените туристи, са предвидени административни наказания като за неизправните лица, които са задължени, но не водят регистър за настанените туристи глобата ще е в размер 2 000 лв., а имуществената санкция на едноличните търговци и юридическите лица - в размер 7 000 лв.

За неизправните лица, които макар да водят такъв регистър, то това не се извършва в съответствие със законовите изисквания, глобата ще бъде в размер 1 000 лв. Имуществената санкция на едноличните търговци и юридическите лица ще бъде в размер от 5 000 лв. За неизправните лица, които не са осигурили или не извършват обмен на данни, съответно не вписват данните по реда на закона глобата ще е в размер 1 000 лв., а имуществената санкция на едноличните търговци и юридическите лица - в размер 5 000 лв.

Предвижда се улеснена процедура за обмен и обработка на данните от регистрите на настанените туристи. Собствениците на туристически обекти от клас „А” (хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили) ще бъдат задължени да осигуряват автоматизиран обмен на данни между информационната система на водения от тях регистър и Единната система за туристическа информация (EСТИ).

Така се създава директен канал за връзка между хотелиерите и ЕСТИ, без да е необходимо тази информация да се предава първо на общината и после вторично да се подава към Министерството на туризма и другите ангажирани институции, какъвто е редът в момента. Информацията от регистрите директно ще постъпва в централизираната база данни на ЕСТИ, което прави значително по-бърза, евтина и ефективна процедурата по нейното предоставяне. На практика данните ще постъпват в системата в реално време.

За местата за настаняване от клас „Б“ (семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги), които не водят регистър в електронна форма, се предвижда облекчение, като обменът на данни ще се осъществява чрез ежедневното им вписване в Единната система за туристическа информация посредством публично достъпен уеб или друг интерфейс, чрез сигурна комуникационна сесия за свързаност.

Законът създава яснота относно информацията в регистрите за настанените туристи, постъпваща в ЕСТИ. Първата група включва данни за български туристи и туристи от Европейския съюз, от държави-страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и от Конфедерация Швейцария. За тях хотелиерите ще бъдат задължени да предоставят информация единствено за броя им, тяхното гражданство, датата на регистрация и датата на отпътуване.

Втората категория данни се отнася до другите чуждестранни туристи. За тях се предвижда предоставяне и запазване на данни, включващи както техния брой, така и идентифициращи данни: име, дата на раждане, гражданство, номер и серия на документа за самоличност.

Данните за настанените туристи в единния регистър на ЕСТИ няма да бъдат публични, като достъп до тях ще имат само определените от закона субекти. НАП ще събира данни в агрегиран вид (брой настанени лица, брой нощувки) за контрол на постъпленията от туризма. МВР ще има достъп до данните, идентифициращи чуждестранните туристи в цялата страна (без информацията за туристите от Европейския съюз, от държави-страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и от Конфедерация Швейцария).